Podatek od nieruchomości – ile zapłacimy w 2015 roku?

0

Prezydent zaproponował nowe stawki podatków, które będą obowiązywały w Raciborzu w przyszłym roku. Zobacz, które podatki i opłaty lokalne wzrosną, a które zostaną obniżone.

 Uchwała określająca wysokość podatków i opłat lokalnych poddana jest aktualnie na str. BIP raciborskiego magistratu:

- reklama -

 

§ 1.  Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Racibórz w 2015 roku wynoszą:

1) od 1 m kw. powierzchni użytkowej:
a) budynków lub ich części mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,68 zł
b) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pr owadzenie działalności gospodarczej – 22,57 zł
c) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,48 zł
d) budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł
e) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących lub ich części nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,47 zł
f) pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 1 lit a do e – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,47 zł, za wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części, dla których stawka wynosi – 4,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

2) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,40 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Przez "budynki gospodarcze" rozumie się budynki wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa domowego za wyjątkiem garaży, w szczególności składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie, inne niż określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na Radę Gminy określenie w drodze uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzoru wykazu nieruchomości dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art.20 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku wyniósł 100,4%. Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem. Wskaźnik ten w 2008 roku wyniósł 4,2%, w 2009 roku – 3,5%, w 2010 roku -2,6%, w 2011 roku – 4,2%, w 2012 roku – 4%, w 2013 roku 0,9%. Przyjęte uchwałą stawki na 2015 rok zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 0,4% w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 roku. Wyjątek stanowi stawka od gruntów pozo stałych, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków oraz budynków lub ich części mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne. Stawki te nie zostały zmienione. Ustawa w tych kategoriach przedmiotu opodatkowania daje możliwość zastosowania stawki odpowiednio 0,47 zł, 0,84 zł. oraz 0,76 zł. za 1m2 powierzchni.

Przyjęte uchwałą stawki oscylują w granicach 54% do 98% stawki górnej. Największa obniżka dotyczy gruntów pozostałych oraz budynków gospodarczych za wyjątkiem garaży i wynosi 77% i 54% maksymalnej stawki. Różnice kwoto we w zakresie tych stawek (maksymalne minus obowiązujące) wynoszą odpowiednio 0,11 zł za 1m2 i 3,57 zł za 1m2.

 

Obowiązujące aktualnie stawki można porównać pod wskazanym linkiem: Podatki 2014 Racibórz

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here