Kierunki Rozwoju Raciborza

Podczas marcowej sesji, raciborscy rajcy przyjęli uchwałą „Kierunki Rozwoju Raciborza w latach 2007-2013 – założenia do dokumentu operacyjnego do strategii miasta”.

Materiał ten w formie założeń do opracowania dokumentu operacyjnego do strategii stanowi kwalifikator priorytetowych zadań w poszczególnych dzielnicach na najbliższe lata oraz tworzy wstępny etap w szeroko rozumianym planowaniu rozwoju lokalnego Raciborza.

Materiał w swojej pierwotnej wersji został przedłożony lokalnej społeczności Raciborza na spotkaniach Prezydenta Miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic w poprzedniej kadencji Rady Miasta. Konsultacje te trwały od października 2004 r. do kwietnia 2005 r.

- reklama -

W trakcie spotkań przekazywano informacje na temat podejmowanych oraz planowanych zadań na terenie konkretnej dzielnicy oraz planowanych inwestycji mających wpływ na życie mieszkańców całego miasta. W trakcie zebrań skupiono się również na uwagach, opiniach i wnioskach wysuwanych przez uczestników spotkań. We wszystkich spotkaniach wzięło udział około 800 osób.

Powiązanie realizowanych oraz zaplanowanych zadań, uzupełnionych o informację z planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wysuwanymi przez mieszkańców wnioskami, dało podstawy do stworzenia niniejszego opracowania jako założeń do dalszych prac nad przygotowaniem dokumentu operacyjnego do strategii Raciborza.

Stale rosnący zakres zadań samorządu lokalnego wymusza inicjowanie i wspieranie kierunków prorozwojowych dla miasta. Z tego powodu strategiczne planowanie rozwoju gminy staje się w dzisiejszych czasach nie tylko powszechne, jest to również wyraz dojrzałości lokalnej społeczności. Rezultatem tego jest gotowość na nowe wyzwania z zewnątrz jak również ewentualność podejmowania szybkich decyzji uwzględniających zmieniające się potrzeby lokalne w dzisiejszej rzeczywistości.

Fundamentalnym dokumentem mówiącym o rozwoju Raciborza jest obecnie obowiązująca, a zaktualizowana w ubiegłym roku Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2015. Jest to dokument na poziomie planowania strategicznego, który nie odnosi się wprost do wyboru określonych projektów i zadań na najbliższe lata.

Ponieważ wkroczyliśmy już w kolejny okres programowania funduszy unijnych na lata 2007-2013 warto już dziś zastanowić się nad zadaniami, które będą decydować o kierunkach rozwoju Raciborza jako ośrodka miejskiego, ale także jego historycznych części. Materiał „Kierunki  Rozwoju Raciborza…” posiada niezaprzeczalnie użytkowy charakter. Ze względu na zawarte wiadomości, zestawienia kwotowe i ramy czasowe oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, może tworzyć podstawę do dalszych prac nad powstaniem dokumentu operacyjnego.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here