STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Kolejny raz można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „STUDENT…”

Celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.Adresatami programu STUDENT są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

1. Studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
2. Posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
3. Uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
4. Słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
5. Uczniami szkół policealnych,
6. Studentami uczelni zagranicznych,
7. Studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej.W ramach programu może być przyznane dofinansowanie następujących kosztów:
– opłaty za naukę,
– zakwaterowania,
– dojazdów,
– uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności psychicznej lub fizycznej,
– zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
– wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.Waru nkiem uczestnictwa w programie jest:

– posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki.Szczegóły programu oraz druki dostępne są na internetowej stronie PFRON www.pfron.org.pl lub w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 lub pod numerami tel.: 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.Termin składania wniosków w dofinansowanie w Oddziałach PFRON: od 10 września do 10 października 2007 r.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here