Kuźnia Raciborska: ogłoszenie o przetargu

0

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska wraz z rozpoczętą budową ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną o powierzchni całkowitej 529,04 m2, tj. działki ewidencyjne położone w Turzu na k.m. 4 o numerach:

- reklama -

 

 

1) dz. nr 723 o pow. 0,0195 ha, użytek R-IVa, zapisana w KW 5753,
2) dz. nr 720/1 o pow. 0,0750 ha, użytek R-IVa, zapisana w KW 5753,
3) dz. nr 721/2 o pow. 0,1331 ha, użytki: Bi 0,1060 ha, R-IVa 0,0271 ha, zapisana w KW 5753,
4) dz. nr 722/2 o pow. 0,1186 ha, użytek R IVa,  zapisana w KW 26475.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym leżą nieruchomości utracił ważność z dniem 01.01.2003r. Inwestycję rozpoczęto w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę udzielone na mocy Decyzji nr 23/06D Starosty Raciborskiego z dnia 02.06.2006r.

 

 

Inwestycja została zrealizowana w ok. 25% – stan surowy otwarty, bez stropodachu, wykonany z pustaków ceramicznych. Lokalizacja – przy drodze powiatowej Kuźnia Raciborska – Racibórz.
Cena wywoławcza 300 000,-zł brutto, wadium 30 000,-zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2008r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.  nr 3.

 

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2008r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wnosić należy na konto:

 

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg. Dodatkowych informacji o nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu oraz na temat regulaminu przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 15  lub pod numerem tel. 4191465.

 

/Kuźnia Raciborska/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here