Absolutorium dla Zarządu Powiatu Raciborskiego

0

Radni powiatowi, na ostatniej sesji 29 kwietnia, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.

Budżet Powiatu Raciborskiego w 2007 roku wykonany został w około 82%. W 2007 roku dochody i przychody budżetu planowane były na kwotę 100 mln 625 tys. 961 zł a wykonane zostały w kwocie 84 mln 530 tys. 848 zł. Wykonanie dochodów i przychodów w roku 2007 wyniosło 84 % zaplanowanej kwoty.

- reklama -

Z kolei wydatki i rozchody w 2007 roku planowane były na kwotę 100 mln 625 tys. 961 zł, a wykonane zostały w kwocie 81 mln 443 tys. 378 zł (wykonanie w 80,9%).

 

Jak poinformował Starosta Raciborski Adam Hajduk, niepełne wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok po stronie dochodów i wydatków spowodowane były nieotrzymaniem przez powiat pełnych kwot dotacji na budowę szpitala w Raciborzu i modernizację drogi powiatowej nr S3532. Na kontynuacje budowy szpitala zaplanowano dotację w wysokości 20.000.000 zł., natomiast przekazano dotację w wysokości 2.500.000 zł. Pozostałe środki – 17.500.000 zł. – zostały przesunięte na 2008 r., z terminem wykonania prac do 30.06.2008 r. Na zadanie p.n. "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej przejścia granicznego Šilheřovice – Chałupki – modernizacja drogi powiatowej nr S3532" zaplanowano kwotę 609.342 zł z EFRR otrzymano kwotę 410.148,55 zł, natomiast środki w wysokości 199.193,45 zostaną przekazane w 2008 r.

 

Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok wystawiły Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także Komisje Rewizyjna oraz Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego.

 

Za przyjęciem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007 rok i za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu głosowało 21 radnych, nikt nie był przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here