Ciągle trwa konkurs na najładniejszą elewację 2008 roku

0

Urząd Miasta przypomina, że trwa konkurs na najładniejszą elewację 2008 roku. Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych.

REGULAMIN KONKRSU "NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA 2008 ROKU"

- reklama -

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2008 roku" jest Prezydent Miasta Racibórz.
2. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Miasta Racibórz oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta.

1. Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych i jednorodzinnych – osób fizycznych lub prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
2. Z udziału w konkursie wyłączone są budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.

1. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najładniejszej elewacji spośród budynków wymienionych w § 2 ust. 1.
2. Konkurs obejmuje trzy kategorie budynków tj.:
I kategoria – budynki wielomieszkaniowe o powierzchni użytkowej powyżej 1500 m2
II kategoria – budynki wielomieszkaniowe o powierzchni użytkowej do 1500 m2
III kategoria – budynki jednorodzinne.

1. Do konkursu mogą być zgłaszane istniejące budynki, których elewacje zostały lub zostaną przebudowane lub zmodernizowane do dnia 31.12.2008 r.
2. Zgłoszenia do konkursu sporządzone na piśmie należy składać w terminie do dnia 31.01.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz ul. Batorego 6 w BOI lub w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki – pok. 207 (w przypadku listów decyduje data stempla pocztowego).
3. Zgłoszenie winno zawierać dane uczestnika, udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie, iż uczestnik konkursu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i na ujawnienie danych osobowych oraz oświadczenie o wykonanym remoncie elewacji.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest nie zaleganie w stosunku do Gminy Miasta Racibórz z opłatami o charakterze podatkowym, cywilnym i administracyjnym potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Zakończenie prac i zgłoszenie przez uczestnika wykonania przebudowy lub modernizacji elewacji winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2009 r. na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz, ul. Batorego 6 – w BOI lub w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki – pok. 207 (w przypadku listów decyduje data stempla pocztowego).

1. Listę laureatów konkursu ustala Komisja Konkursowa.
2. Komisja konkursowa dokonuje oceny elewacji w oparciu o n/wymienione kryteria:
1) wygląd, ogólne wrażenie: 0-5 pkt.
2) atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni: 0-5 pkt.
3) rodzaj i jakość stosowanych materiałów budowlanych: 0-5 pkt.
4) nowe technologie i energooszczędne rozwiązania: 0-5 pkt.

1. Komisję Konkursową powołuje Prezydent Miasta Racibórz, w terminie do dnia 31 stycznia 2009 r.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzi :
1) 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Racibórz,
2) 2 przedstawicieli Rady Miasta Racibórz
3. W czasie trwania konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny i przeglądu budynków biorących udział w konkursie.
4. Z każdego przeglądu Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu o kryteria określone w § 7.
5. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac komisji.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w miesiącu marcu 2009 roku w BIP Urzędu Miasta Racibórz oraz w Raciborskim Informatorze Miejskim.

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami w poszczególnych kategoriach budynków tj.: I kategoria budynków – nagroda główna – 60.000 zł, II nagroda – 40.000 zł, III nagroda – 20.000 zł
II kategoria budynków – nagroda główna – 30.000 zł, II nagroda – 20.000 zł, III nagroda – 10.000 zł, III kategoria budynków – nagroda główna – 10.000 zł, II nagroda – 6.000 zł, III nagroda – 4.000 zł

 

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu w części lub całości, jeżeli w danej kategorii budynków wpłynie jedna oferta lub zgłoszenia do konkursu nie spełnią celu konkursu.
Urząd Miasta Racibórz
47-400 Racibórz ul. Stefana Batorego 6
tel. (032) 755 06 00
faks: (032) 755 07 25

 

oprac./ab/ 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here