Jak przekazać majątek dzieciom?

0

W życiu może pojawić się moment, kiedy zechcemy oddać majątek lub jego część dzieciom. Polskie prawo przewiduje kilka sposobów przekazania majątku przez rodziców.

Jednym z takich sposobów jest DAROWIZNA. Inaczej mówiąc można zrzec się majątku na rzecz dzieci. Przez umowę, zgodnie z art. 888 k.c., darowizny darczyńca zobowiąże się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanych kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy w przedmiocie dokonania darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny nieruchomości oraz spółdzielczego prawa do lokalu zawsze musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Natomiast w innych przypadkach umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, wówczas gdy tylko przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

- reklama -

 

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy darowizny dokonano w formie aktu notarialnego, zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego uczyni sam notariusz. Darowizna może zostać odwołana. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Wiązać się to będzie z wystąpieniem na drogę postępowania sądowego przeciwko obdarowanemu, jednak bez gwarancji końcowego sukcesu.

Innym sposobem przekazania majątku dzieciom jest UMOWA DOŻYWOCIA. Polega to na tym, zgodnie z art. 908 k.c., że nabywca w zamian za przeniesienie na niego własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub też zbywcy i osobie dlań bliskiej dożywotnie utrzymanie. Nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Zawarcie umowy dożywocia musi odbyć się w formie aktu notarialnego. Notariusz z tytułu ustanowienia prawa dożywocia ma obowiązek pobrania wynagrodzenia. Jako płatnik pobiera nadto podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości oraz opłatę sądową w razie wpisu prawa dożywocia do księgi wieczystej.

Co istotne Prawo dożywocia jest niezbywalne i nie może być odwołane, jak w przypadku darowizny.

Kolejnym sposobem przekazania majątku przez rodziców jest TESTAMENT. Podstawową cechą testamentu własnoręcznego jest sporządzenie go pismem odręcznym. Druga przesłanka ważności testamentu własnoręcznego to złożenie własnoręcznego podpisu pod testamentem Testament podpisany tylko imieniem spadkodawcy jest nieważny. Testament własnoręczny powinien być opatrzony datą jego sporządzenia. Jest to o tyle ważne, iż pomaga ustalić osoba sporządzająca testament była w stanie świadomie rozporządzić swoim majątkiem. W przypadku problemów ze sporządzeniem testamentu może czytelniczka udać się do notariusza. Opłata za sporządzenie testamentu u notariusza wynosi 50 zł.

Polskie prawo przewiduje kilka sposobów przekazania majątku. Przy wyborze sposobu należy poznać warunki i zasady danej metody przekazania majątku.

 

/ps/

 

czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here