„Chcemy wykorzystywać szanse i niwelować zagrożenia”

0

Przemówienie JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. PWSZ dr hab. inż. arch. Ewy Stachury wygłoszone 2 października 2015 r. podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2015/2016.
Swoje wystąpienie rozpocznę słowami poprzedniego Rektora naszej Uczelni, Śp. prof. Michała Szepelawego, słowami, które choć wygłoszone przed trzema laty, w trakcie inauguracji roku akademickiego 2012/2013, nie straciły nic na aktualności i są zarazem jego przesłaniem dla nas. „Działalność naszej uczelni rozumiemy przede wszystkim, jako służbę młodym ludziom, studentom, którzy zaufawszy nam – poprzez wybór raciborskiej PWSZ – oczekują od nas – wykładowców i pracowników administracji – kompetentnie i sprawnie przekazywanej wiedzy, nowoczesnych i efektywnych metod nauczania i środków dydaktycznych, ale też życzliwości, wsparcia, sprawiedliwego oceniania, pomocy stypendialnej. Oczekują zagwarantowania możliwości działania w samorządzie studenckim, w różnego typu organizacjach, w kołach naukowych, drużynach sportowych, w wolontariacie. Myślą o naukowych wyjazdach w ramach programów międzynarodowych, o udziale w konferencjach naukowych, wycieczkach dydaktycznych. Pragną być sprawnie i przyjaźnie obsługiwani w poszczególnych jednostkach administracji uczelnianej.”

Rok akademicki 2014/15 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu wypełniony był wytężona pracą. Pozwolę sobie przedstawić nasze dokonania w kilku najważniejszych obszarach. Pierwszy z nich, jakże istotny, wiąże się z aktywnością naukowo-dydaktyczną kadry. Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni zdobywali stopnie naukowe, publikowali książki i artykuły naukowe. Doskonalili programy nauczania i uatrakcyjniali formy przekazywania wiedzy. Sprawowali opiekę nad niezwykle aktywnymi w naszej Uczelni studenckimi kołami naukowymi. W Uczelni odbyły się wartościowe konferencje naukowe, także o zasięgu międzynarodowym. Nastąpiło dalsze zacieśnienie kontaktów Szkoły z miastami, gminami, organizacjami i firmami naszego regionu. Obecnie współpracujemy z większością instytucji działających w mieście i powiecie, podpisujemy nowe umowy, szczególnie z przedstawicielami środowiska biznesowego. Owoce zawartych umów, podjętych zobowiązań i sformułowanych idei oraz programów będziemy zbierać już w najbliższej przyszłości. Nasza Uczelnia kształci studentów na dziewięciu kierunkach studiów. W ubiegłym roku akademickim powstały i odniosły sukces dwa nowe kierunki studiów: administracja i bezpieczeństwo państwa, a na kierunku pedagogika powołano do życia nową specjalność: logopedia szkolna z terapią pedagogiczną. Opracowany i złożony został wniosek o uruchomienie kierunku Turystyka i rekreacja w Instytucie Kultury Fizycznej. Jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku pracy i zainteresowania młodzieży. W Wydawnictwie PWSZ wydano kilkanaście pozycji książkowych autorstwa pracowników szkoły oraz realizowano trzy wydawnictwa ciągłe. Gratulujemy miesięcznikowi Eunomia, który właśnie obchodzi swoje dziesięciolecie. Ukazały się już 82 numery czasopisma, stanowiące kompendium wiedzy o naszej Uczelni i kronikę jej życia.

- reklama -

Życie Uczelni było i jest szeroko komentowane w mediach. Dbamy, by raciborzanie i mieszkańcy regionu mieli pełny dostęp do informacji o podejmowanych przez Uczelnię inicjatywach i prowadzonych działaniach edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i charytatywnych. A działo się tu bardzo wiele. Odbyły się akcje dni otwartych w Uczelni, wystawy dorobku pracowników i studentów, m.in. w Raciborskim Centrum Kultury, na Zamku Piastowskim, w Galerii Czarny Kot. Nasza PWSZ była organizatorem lub współorganizatorem licznych imprez sportowych: turniejów siatkówki i koszykówki, Biegu o Puchar Rektora, Igrzysk Sportowych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku Radości”, Raciborskiego Festiwalu Fitness i wielu innych. Jak co roku, zorganizowaliśmy cykliczne akcje „Dzień dawcy szpiku” i „Akcja krew”. Dumni jesteśmy z prowadzonej przez studentów PWSZ terapii śmiechem i zabawą w ramach Fundacji Dr Clown oraz przeprowadzonych akcji charytatywnych i działań w ramach wolontariatu. Prowadziliśmy ciągłą, bogatą w formy kampanię promocyjną, by nagłośnić wspomniane wydarzenia (jak i wiele innych), zwiększając intensywność promocji i reklamy w okresach naboru na studia.

W ubiegłym roku akademickim uporządkowano wiele spraw w zakresie majątku rzeczowego, a racjonalne gospodarowanie majątkiem finansowym zapewniło Uczelni warunki stabilnego rozwoju. Rok 2014, jako kolejny już z rzędu, został zamknięty z dodatnim wynikiem finansowym. Pragnę wyrazić głęboki szacunek i wdzięczność za wytężoną i owocną pracę na rzecz naszej Uczelni: dyrektorom instytutów, wykładowcom, pracownikom administracji i studentom. Podsumowując dokonania PWSZ w Raciborzu w ubiegłym roku akademickim, odczuwam głęboki żal, że Śp. Rektor Michał Szepelawy nie może wraz z nami cieszyć się z osiągnięć Szkoły. Dzieliłby z nami dumę z sukcesów i satysfakcję, z pewnością wniósłby także wiele cennych inicjatyw do realizacji na przyszłość. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Spoglądamy w przyszłość z ufnością i nadzieją. Liczba studentów przyjętych na I rok studiów na rok akademicki 2015/2016 wynosi ok. 500 osób (wciąż trwa nabór) i jest wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pragnę teraz przedstawić kilka najważniejszych zamierzeń i realnych projektów, które zamierzamy podjąć w rozpoczynającym się roku akademickim. Zgodnie z planami Uczelni w roku akademickim 2015/2016 kształcimy studentów na wspomnianych wyżej kierunkach studiów, reprezentujących różne obszary nauki, takie jak: administracja, architektura, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo państwa, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, filologia, pedagogika, socjologia oraz wychowanie fizyczne. Kształcenie na poziomie wyższym podporządkowane jest umocowanym prawnie standardom kształcenia i weryfikacji wiedzy. Student osiąga – a absolwent legitymuje się uzyskaniem pakietu efektów kształcenia właściwych dla danego kierunku. W Uczelni funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który podlega stałej weryfikacji, modernizacji i optymalizacji. System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest w swej specyfice zawsze otwarty i wymaga stałej aktywności kierownictwa Uczelni i wszystkich pracowników. W ubiegłym roku studia kończyli pierwsi absolwenci, których edukacja była opisana efektami kształcenia systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe należą do krwioobiegu szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Kształcenie w publicznych wyższych szkołach zawodowych posiada jednak swoją specyfikę, dlatego niezwykle cenne są działania Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, zmierzające do wzmocnienia pozycji tych szkół i wypełnienia treścią ich oryginalnych programów przygotowania młodych ludzi do zawodu w warunkach konkurencyjnego rynku pracy. Jesteśmy aktywnym członkiem Konferencji i w ten sposób mamy nadzieję uzyskać realny wpływ na poprawę warunków funk-cjonowania raciborskiej PWSZ. Wybór mojej osoby na wiceprzewodniczącą KRePSZ odebrałam jako wyraz szacunku i uznania dla renomy naszej Szkoły.

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe znajdują się w awangardzie przemian, jakie zachodzą w polskim szkolnictwie wyższym w obszarze dydaktyki. W nowym modelu kształcenia, jaki coraz szerzej wdrażany jest na polskich uczelniach, przekazywaniu wiedzy towarzyszy wpajanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych pozwalających absolwentom wykonywać zdobyty zawód i sprawnie funkcjonować w środowisku pracy. Tę filozofię już realizujemy w PWSZ w Raciborzu. Programy studiów na poszczególnych kierunkach podlegają i będą podlegać w nadchodzących latach głębokim przekształceniom prowadzącym do ukonstytuowania profilu praktycznego. To nowoczesny sposób nauczania, w ramach którego mieszczą się obszerne moduły możliwe do realizacji wyłącznie we współpracy z praktyką oraz innymi placówkami edukacyjnymi, szczególnie zagranicznymi. Mamy ambicję, by właśnie wypracowywany model kształcenia pobudzał kreatywność studentów i w przyszłości motywował absolwentów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Tylko w ten sposób możemy uczynić polską gospodarkę bardziej innowacyjną.

Szanowni Państwo! Nieocenionym i nieodzownym partnerem tak rozumianej misji edukacyjnej jest otoczenie naszej Uczelni: miasto i region, instytucje i przedsiębiorstwa. Pani Wojewodo, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Burmistrzowie, Wójtowie, szefowie organizacji i firm! W imieniu całej społeczności akademickiej zwracam się z gorącą prośbą o kontynuację tak dobrej, wartościowej współpracy z Wami, jaką cieszyliśmy się dotychczas jako Uczelnia. Chcemy tę współpracę rozwijać i wzbogacać jej formy. Zyskają na tym przede wszystkim nasi studenci, mając niepowtarzalną szansę nauki i zdobywania doświadczeń w środowisku pracy, co stanowi ważny element wysokiej konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynkach pracy w Europie. Mogę także zadeklarować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i jej kadra będzie się starać jak najlepiej służyć miastu i regionowi. W rozpoczynającym się roku akademickim stawiamy sobie wiele celów i zadań, które pozwolą osiągnąć główny cel Uczelni, jakim jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie w ścisłej współpracy z podmiotami reprezentującymi jej otoczenie.

Warunkiem koniecznym dla realizacji tak ambitnego zadania jest rozwój i stabilizacja zawodowa naszej kadry. Kierownictwo Uczelni będzie tworzyć warunki dla rozwoju naukowego pracowników, wspierać inicjatywy badawcze, publikacje i implementację nowych form dydaktycznych. Będziemy organizować konferencje naukowe, dydaktyczne, a także konferencje kół naukowych. Zależy nam na bliższej współpracy naukowej i dydaktycznej z prowadzącymi pokrewne kierunki uczelniami usytuowanymi w makroregionie, a także z rodziną szkół PWSZ, z którymi możemy dzielić się doświadczeniami i inicjować nowe przedsięwzięcia. Deklaruję wsparcie dla inicjowania nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych i szkoleń. Nowe kierunki, specjalności i inne formy kształcenia, są warunkiem rozwoju Uczelni, pozwalają aktualizować programy kształcenia i dostosować je do oczekiwań rynku pracy. Konsekwentnie będziemy modernizować infrastrukturę Uczelni, podnosić standard budynków, poprawiać wyposażenie sal dydaktycznych, rozbudowywać systemy informatyczne i rozwijać bibliotekę. Przygotowując projekty skorzystamy chętnie z pomocy naszych studentów – adeptów architektury oraz sztuki. Dążąc do upraktycznienia studiów chcemy jeszcze mocniej powiązać wiedzę teoretyczną z praktyką. Zapraszamy studentów do aktywnego współtworzenia oferty dydaktycznej, ponieważ entuzjazm młodzieży może wnieść do dydaktyki bardzo wartościowe formy. Zapraszamy Was również do kreowania życia studenckiego. Jesteście w tym dobrzy! Deklaruję ścisłą współpracę kierownictwa Uczelni z Samorządem studenckim, kołami naukowymi i studenckimi organizacjami sportowymi. Harmonia między różnymi rodzajami aktywności jest przecież wyznacznikiem jakości życia studenckiego.

Będziemy dążyć do intensyfikacji współpracy międzynarodowej, realizowanej przez pracowników i studentów. W ofercie programu „Erasmus +” pojawią się wkrótce nowe, atrakcyjne oferty zarówno dla studentów, jak i pracowników. Pragniemy również rozwinąć formę studyjnych wyjazdów zagranicznych studentów i kadry, co jest niezbędnym warunkiem realizacji profilu praktycznego na każdym z kierunków. Jedną z ambicji naszej Uczelni jest rozwój aktywności sportowej. Realizując ustalony kalendarz wydarzeń sportowych inicjowanych, organizowanych (lub współorganizowanych) przez naszą Uczelnię, chcielibyśmy do niego dodać nowe wydarzenia. Zdywersyfikowane, a tym samym uatrakcyjnione, zostaną formy prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne. Życzymy naszym studentom – sportowcom wielkich sukcesów w nadchodzącym roku akademickim.

Szkoła wyższa jest także firmą. Nasza firma jest organizacją non-profit i nie zarabia pieniędzy. System ministerialnych dotacji nie pozwala w pełni zrealizować naszych ambicji i zamierzeń. Będziemy intensywnie zabiegać o zewnętrzne źródła finansowania, a uzyskanymi funduszami zobowiązujemy się mądrze gospodarować. Okres ostatniej kadencji stworzył podwaliny pod nowe idee i inicjatywy, dał impuls do rozpoczęcia nowego etapu rozwoju Uczelni. Wiosną roku 2016 przypada czas oceny realizacji strategii uczelni. Impulsem do korekty strategii są zmiany, które nastąpiły w naszej Szkole i w jej otoczeniu w okresie obowiązywania strategii. Chcielibyśmy jak najefektywniej wykorzystywać otwierające się szanse i niwelować zagrożenia, a na tej bazie wzmacniać mocne strony Szkoły. Ważnym elementem wspierającym realizację strategii jest komunikacja z otoczeniem. Chcemy już wkrótce zaprezentować nową twarz: nowe logo, system identyfikacji wizualnej, zmodernizowaną stronę internetową. Atrakcyjna forma przekazu pozwoli nam wzmocnić jego treść. Życzę społeczności akademickiej: wszystkim pracownikom i studentom udanego roku akademickiego 2015/16! Wszyscy witamy studentów I roku i życzymy im spełnienia studenckich planów.

Artykuł zaczerpnięto z miesięcznika Eunomia nr 7 (83) / październik 2015

 

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here