Powiat da szpitalowi na miejsce do przechowywania zwłok

0

We wrześniu radni powiatowi będą głosowali uchwałę o kolejnej pomocy finansowej dla raciborskiego szpitala. Tym razem chodzi o kwotę 188 tys. zł, potrzebną na remont pomieszczeń do przechowywania zwłok.

 

- reklama -

 

Udziela się dotacji celowej w kwocie 188 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy zł) z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na remont pomieszczeń do przechowywania zwłok – czytamy w projekcie uchwały przygotowanej na wrześniową sesję rady powiatu.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, w jakim realizacja tego zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz 1027 ze zm.). Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Raciborski.

Dyrektor Zakładu zwrócił się o udzielenie lecznicy dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł na remont pomieszczeń do przechowywania zwłok, w ramach którego zostanie dokonany:

1) demontaż i utylizacja starej komory chłodniczej;
2) zakup i montaż nowej komory chłodniczej;
3) zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni i pomieszczeniu do przygotowania zwłok do wydania;
4) zakup wózka do przewożenia zwłok do chłodni i z chłodni.

Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) Szpital może otrzymać dotację w wysokości 188 000,00 zł, co stanowi 94% wnioskowanej kwoty.

 

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here