Polska Izba Ekologii

0

Polska Izba Ekologii utworzona została w listopadzie 1999 r. Z potrzebą wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska wystąpili Senator RP Adam Graczyński oraz obecny Minister środowiska, Poseł RP Czesław śleziak.


Izba będąc organizacją samorządu gospodarczego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie ich działalności w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Obecnie Izba zrzesza 145 podmiotów gospodarczych z całego kraju. Członkami Izby są duże zakłady przemysłowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowo – badawcze. Pozwala to na organizację spotkań – grup tematycznych, na których wymieniane są poglądy z jednej strony reprezentujące czysto ekologiczne nastawienie, z drugiej kierujące się przesłankami gospodarczymi.


W przeciągu 4 lat działalności, dzięki staraniom i aktywności Rady, Zarządu oraz Członków PIE, Izba stała się najsilniejszą organizacją branżową w Polsce starając się wychodzić na przeciw potrzebom przedsiębiorstw skupionych w Izbie, a także wykazując niezwykłą skuteczność w staraniach o poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.


DZIAŁALNOśĆ


SZKOLENIA I SEMINARIA


Starając się skutecznie wypełniać swoja misję Izba dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz gmin śląskich opracowuje specjalny cykl szkoleń
i seminariów, na których omawiane są problemy wejścia w życie ustaw środowiskowych, warunków i trybów ubiegania się o dotacje przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu pozyskiwania funduszy na działalność proekologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz inwestycji w ochronie środowiska.


Udział w szkoleniach daje uczestnikom wysoka wiedzę merytoryczną w interesujących ich dziedzinach. Prowadzący konferencje, szkolenia i seminaria są dobierani pod względem swojej fachowości i doświadczenia. Oprócz szkoleń teoretycznych PIE planuje również organizację warsztatów praktycznych z naciskiem na tworzenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł krajowych i unijnych.


Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Biurem Izby w celu uzyskania bliższych informacji.


WYDAWNICTWA POLSKIEJ IZBY EKOLOGII


Izba realizując szeroki program informacyjno-szkoleniowy o tematyce unijnej. Opracowała, przy współudziale Ministerstwa środowiska, specjalny cykl biuletynów informacyjnych stanowiący uzupełnienie przeprowadzonych szkoleń i seminariów. Biuletyny zostały wydane przy dofinansowaniu ze środków WFOśiGW w Katowicach. Tematy szkoleń odbytych i planowanych, a zarazem tytuły biuletynów przedstawiają się następująco:

 • Wyniki
  negocjacji akcesyjnych Polski z UE w sektorze środowisko. ( maj 2003);
 • Ochrona środowiska
  w Narodowym Planie Rozwoju – Fundusze Strukturalne UE (czerwiec 2003);
 • Polityka
  Ekologiczna Państwa – najważniejsze zadania samorządów i przemysłu;
  (wrzesień 2003);
 • Fundusz Spójności
  i Program ISPA – zasady funkcjonowania, podstawy prawne, programowanie,
  przygotowywanie projektów;
 • Fundusz Spójności
  & program ISPA – zasady wdrażania, podstawowe problemy związane z
  realizacją projektu;
 • Krajowy System
  Zamówień Publicznych & Partnerstwo Publiczno – Prywatne – Fundusz
  Spójności oraz Program ISPA.
- reklama -

W drugim półroczu 2003 r., rozpoczęto opracowywanie i wydawanie serii informatorów pt.”Ekologia w praktyce” – stanowiących kompendium i praktyczny poradnik dotyczących realizacji ustaw w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. W biuletynach zostanie omówione funkcjonowanie obowiązujących ustaw ekologicznych: ustawy o odpadach, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy -prawo ochrony środowiska oraz projektowanych zmian w ustawach.


W 2002 roku Polska Izba Ekologii wydała publikacje dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska. Wydano następujące tytuły:

 • „Prawne zasady
  postępowania z odpadami”;
 • „Prawne
  podstawy gospodarki wodno-ściekowej”;
 • „Prawne zasady
  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  (zagadnienia wybrane)”;
 • „Pozwolenia na
  wprowadzanie do środowiska substancji lub energii”;
 • „Podstawowe
  zasady prawa ochrony środowiska”;
 • „Ekonomiczne
  instrumenty ochrony środowiska”.

Autorami tekstów zamieszczanych w publikacjach Izby są fachowcy zajmujący się na co dzień poruszaną tematyką, co pozwala osiągnąć zamierzony wysoki poziom merytoryczny, a jednocześnie dzięki szerokiemu gronu autorów udaje się poruszać najbardziej interesujące tematy.


EKSPERCI POLSKIEJ IZBY EKOLOGII


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych w lutym 2002 roku Izba powołała listę ekspertów Polskiej Izby Ekologii. Podjęto te działania mając na uwadze fakt, iż wiele firm i instytucji ma problemy ze znalezieniem fachowców mogących wiarygodnie opiniować projekty przedsięwzięć gospodarczych mających wpływ na środowisko. Na dzień dzisiejszy Polska Izba Ekologii współpracuje z 50 ekspertami. Docelowo Izba zamierza powołać w Polsce kilkuset ekspertów w kategoriach:

 • gospodarka
  wodno-ściekowa,

 • gospodarka
  odpadami,

 • ochrona
  powietrza,

 • ochrona przed hałasem
  i wibracjami,

 • ochrona
  przyrody,

 • postępowania w
  sprawie oddziaływania na środowisko,

 • prawa ochrony środowiska
  zarządzanie projektami,

 • inżynieria
  finansowa.

Daje to pewność, że każdy, kto zgłosi się do Izby po opinię fachowców, uzyska ją w każdej dziedzinie inwestycji. Eksperci PIE mogą również służyć jako niezależni doradcy przy podejmowaniu decyzji. Osoby uzyskujące nominację na eksperta Polskiej Izby Ekologii muszą spełniać niezwykle rygorystyczne warunki, dotyczące poziomu wykształcenia, dotychczasowych osiągnięć oraz stażu pracy. Powyższe kryteria dają nam gwarancję najwyższego poziomu fachowości.


TARGI EKOLOGICZNE


Jednym z zadań Izby jest działalność promocyjna przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w PIE. Izba organizuje stoiska zbiorcze swoich Członków na wystawach i targach ekologicznych, w kraju i zagranicą np.

 • Międzynarodowe
  Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu,

 • Targi Innowacji
  Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach,

 • Międzynarodowe
  Targi Ekologiczne INTERECO w Katowicach,

 • Międzynarodowe
  Targi Technologii, Urządzeń i Usług dla Ochrony środowiska POLLUTEC w
  Paryżu.

Członkowie wystawiający swoją ofertę na stoisku Izby oferują swoje produkty, przygotowują ciekawe formy prezentacji i oryginalne rozwiązania techniczne i technologiczne. Na stoisku są do dyspozycji wysokiej klasy specjaliści odpowiadając na wszelkie pytania, zagadnienia i problemy.


„EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII”


W celu promocji i prezentacji najefektywniejszych działań i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce, Polska Izba Ekologii przyznaje nagrody i wyróżnienia. W 2003 roku już po raz drugi zorganizowała konkurs o „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które uzyskały szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w następujących kategoriach:

 • gospodarka
  wodno-ściekowa,

 • ochrona
  powietrza, ochrona przed hałasem,

 • gospodarka
  odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych,

 • oszczędność
  energii, niekonwencjonalne źródła energii.

Konkurs „Ekolaury PIE” zdobył sobie już odpowiednią renomę i uznanie. świadczy o tym duże zainteresowanie firm i instytucji, które biorą w nim udział. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra środowiska RP oraz Przewodniczącego Komisji Ochrony środowiska Senatu RP. Należy zwrócić uwagę, że aby wziąć udział w Konkursie nie trzeba być Członkiem Polskiej Izby Ekologii.


WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI RZˇDOWYMI I SAMORZˇDOWYMI


Przedstawiciele Polskiej Izby Ekologii biorą czynny udział w pracach poszczególnych podzespołów Ministerstwa środowiska mając wpływ na powstawanie poszczególnych aktów prawnych (np. dotyczących zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii). Przekazujemy również Ministerstwu środowiska swoje uwagi dotyczące planowanych rozstrzygnięć w dziedzinie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Stanowiska PIE dotyczące poszczególnych aktów prawnych są brane po uwagę przez Ministerstwo. Udaje się nam to dzięki temu, iż współpracują z Izbą uznane autorytety naukowe, pracownicy uczelni wyższych i ośrodków naukowo – badawczych.


We współpracy z samorządem udzielamy wsparcia merytorycznego i technicznego dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, a poprzez swoich Członków, pomoc w doborze odpowiednich technologii oraz sprawnej realizacji projektów i wykonawstwa. Obecnie Izba objęła patronatem, a jej Eksperci wspierają inwestycje w Gierałtowicach, Zabrzu, Będzinie, Mysłowicach, Piekarach śląskich w woj. śląskim oraz Alwerni w woj. małopolskim.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyróżnił dwukrotnie Polską Izbę Ekologii przyznając nagrody „za działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej i promocji postaw proekologicznych” oraz „za wkład pracy w przygotowaniu aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska”. Jest to powód do satysfakcji, a jednocześnie wyzwanie do dalszego osiągania jeszcze lepszych wyników.


Polska Izba Ekologii stawia przed sobą wiele zadań i wyzwań, które udaje się realizować. Dzieje się tak, ponieważ mamy ogromny zespół ludzi stale z Izbą współpracujących, fachowców z wielkim doświadczeniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Minimum kosztów i maksymalne efekty pracy, przy bardzo wysokim jej poziomie – oto Polska Izba Ekologii.Kontakt:


Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3; 40-009 Katowice
T/F: (32) 253 51 55; 501 052 979
[email protected]
www.pie.pl


Oddział PIE w Poznaniu:
w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym BIOKONSULT Sp. .z o.o.
ul. Garsteckiego 10
60-682 Poznań


T/F: (061) 825 52 20


[email protected]
[email protected]

- reklama -

Odśwież swoją przestrzeń Więcej artykułów branżowych >>

Ogłoszenia PLUSYdlaBIZNESUWięcej ogłoszeń branżowych >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here