Uwaga producenci mleka

Nowe przepisy przewidują możliwość zrzekania się indywidualnej ilości referencyjnej w zamian za rekompensatę finansową.
Rekompensata przyznawana jest na wniosek dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz zrzeknie się prawa do indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) stanowiącej jego własność.

Wniosek o przyznanie rekompensaty składa się od 1 do 15 września danego roku kwotowego do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu ARR.

Do wniosku producent musi dołączyć pisemne oświadczenia, w których:
– zrzeka się – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – prawa do całości IIR; ilość ta nie może być jednak większa niż 20 000 kg,
– zobowiązuje się do zaprzestania – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – produkcji i sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych,
– zobowiązuje się do utrzymywania w gospodarstwie przez okres co najmniej 3 lat – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – pogłowia bydła lub owiec, lub kóz w liczbie nie większej niż 1,5 i nie mniejszej niż 0,3 sztuk na 1 ha trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym,
– zobowiązuje się do posiadania przez okres co najmniej 3 lat – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – powierzchni trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym nie mniejszej! od tej, którą posiadał w dniu złożenia wniosku.

Ponadto producent zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
– kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego oraz
– zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

O przyznanie rekompensaty nie może ubiegać się producent, który w danym roku kwotowym złożył wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy.

Decyzję o przyznaniu rekompensaty wydaje dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego ARR w terminie do 30 listopada danego roku kwotowego.

/s/

Formularz wniosku o przyznanie rekompensaty dostępny jest:
– w Oddziałach Terenowych ARR
– w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
– na stronie intern! etowej www.arr.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661 72 72.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here