„Student II” do 28 lutego

0

Program jest kontynuacją akcji "Student – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".

"Student – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych realizowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w latach 2002-2007).

- reklama -

Celem programu "STUDENT II" jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Adresaci programu mogą uzyskać pomoc finansową w formie dofinansowania kosztów nauki czy stypendium socjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce.

 

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych,
5. uczniami szkół policealnych,
6. studentami uczelni zagranicznych,
7. studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym,
8. adresatami programu są również osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które maja wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów, o których mowa w pkt. 3.

 

Pomoc finansowa jest udzielana w formie:

a) dofinansowania kosztów nauki,
b) stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce.

 

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:
1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
3. dojazdów,
4. związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
5. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
6. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
7. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

Przyznanie przez PFRON dofinansowania nie wyklucza możliwości ubiegania się przez wnioskodawcę o przyznanie stypendium specjalnego. Łączna wysokość pomocy finansowej dla wnioskodawcy ubiegającego się zarówno o przyznanie dofinansowania jak również o przyznanie stypendium specjalnego, nie może przekroczyć w jednym półroczu dziesięciokrotności najniższego wynagrodzenia. Stypendium specjalne przyznawane jest w uzasadnionych przypadkach przez Prezesa Zarządu PFRON za środków przeznaczonych na realizację programu.

 

Stypendium specjalne może otrzymać student pierwszego stopnia, student studiów drugiego stopnia, student jednolitych studiów magisterskich, posiadacz dyplomu ukończenia studiów wyższych, który kształcił się na studiach podyplomowych, uczestnik studiów doktoranckich a także student uczelni zagranicznej, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
a) 4,50,jeżeli najwyższą ocena w skali ocen jest 5,00,
b) 4,70,jeżeli najwyższą oceną w skali jest 5,50,
c) 5,00,jeżeli najwyższa oceną w skali jest 6,00,
2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych,
3. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki lub dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby:
1. o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających:
a) 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących,
2. które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
3. które w przeszłości były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 1.II – 28.II.2008r.

 

Rozpatrywanie wniosków o stypendium specjalne odbywa się w trybie ciągłym.

 

Więcej informacji oraz wnioski można uzyskać na stornie www.pfron.org.pl lub w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych na ul. Klasztornej 6, a także pod nr tel.: 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here