Sesje Rady Gminy Rudnik

0

Przebieg sesji grudniowej i lutowej oraz relacje z komisji rewizyjnej, komunalnej, oświatowej.

28 grudnia o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyła się  XIV sesja Rady Gminy Rudnik z następującym porządkiem obrad:
– Otwarcie XIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
– Przyjęcie porządku obrad.
– Przyjęcie protokołu z XIII sesji z dnia 28 listopada 2007r.
– Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady.
– Przyjęcie uchwał w sprawach: – przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
1.Zmiany uchwały Nr XIII/97/07 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych;
2.Przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rudnik na lata 2007 – 2015";
3.Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
4.Zatwierdzenia przychodów i wydatków na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5.Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007; 6.Zmiany uchwały budżetowej na rok 2007;
7.Uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2008.

- reklama -

27 lutego o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urząd Gminy w Rudniku odbyła się XV sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
– Otwarcie XV sesji,stwierdzenie prawomocności obrad.
– Przyjęcie porządku obrad.
– Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
– Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2007.
– Sprawozdanie z działalności Komisji oświatowej.
– Sprawozdanie z działalności Komisji komunalnej.
– Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej.
Przyjęcie uchwał w sprawach:
1.powołanie Komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji; zmiany Statutu Gminy Rudnik;
2.upoważnienia Kierownika ZWiUK w Rudniku do wydawania decyzji administracyjnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
3.przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2008 – 2011;
4.skargi Pana Dominika Koniecznego na działalność Wójta Gminy Rudnik;
5.skargi z dnia 6.01.2008r. Pana Janusza Lassak zam. Szonowice;
6.realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2008;
7.zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.

 

Obrady komisji rewizyjnej
18 stycznia o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbyło  się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.Tematem posiedzenia było:
1.Kontrola finansowa zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu za 2007r.
2.Rozpatrzenie pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 grudnia 2007r.
W dniu 15 lutego 2008r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.Tematem posiedzenia było:
1.Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2007.

 

Z prac komisji komunalnej
20 lutego o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematami posiedzenia było:
1.Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008 – 2011.
2.Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie.
3.Sprawy bieżące

 

Z posiedzeń komisji oświatowej:
22 stycznia o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.Tematem posiedzenia było:
1.Funkcjonowanie SPZLA w Rudniku /ośrodki zdrowia, zatrudnienie, kontrakty na usługi medyczne, inwestycje i remonty/.
2.Działalność klubów sportowych w gminie /sukcesy, udział w rozgrywkach, planowane imprezy sportowe, finansowanie/.
3.Sprawy bieżące
W dniu 13 lutego 2008 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
Tematem posiedzenia było:
1.Inwestycje gminne w zakresie oświaty, sportu, turystyki i ochrony zabytków, zabezpieczenia p.poż. oraz przeciwpowodziowego na lata 2008 – 2011.
2.Sprawozdanie z organizacji i przebiegu zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
3.Sprawy bieżące.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here