Stypendia dla uczniów

Program stypendialny dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Powiat Raciborski wyraził chęć realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej pt. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w charakterze Partnera. Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych , zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia określa Regulamin przyznawania stypendiów, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem www.efs.silesia-region.pl.

- reklama -

 

W chwili obecnej podjęto działania, mające na celu nawiązanie współpracy i  podpisanie umowy/ porozumienia partnerstwa w celu wspólnej z Samorządem Województwa  Śląskiego realizacji ww. projektu. Projekt ten nadal jednak podlega ocenie merytorycznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pomimo powyższego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu Starostwo Powiatowe zwróciło się do Gmin z terenu Powiatu Raciborskiego o przygotowanie list uczniów spełniających wymogi Regulaminu stypendiów.

 

I. Kryteria przyznania wsparcia stypendialnego.

 

1. Stypendium może zostać przyznane uczniom, którzy spełniają równocześnie następujące warunki:
a) podejmują naukę lub uczą się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej);
b) ich średnia ocen z przedmiotów kierunkowych (-matematyka – chemia – fizyka lub fizyka i astronomia – biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska – geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska – przyroda – informatyka lub technologia informacyjna – przedmioty techniczne/zawodowe) w zależności od typu szkoły, uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosi co najmniej 4,75;
c) ich średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosi co najmniej 3,75;
d) dochód na osobę w ich rodzinie, wyliczony na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych.

 

2. Kryterium dochodowe:
a) wyliczenia dochodu uprawniającego do otrzymania wsparcia stypendialnego dokonuje się na podstawie art. 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003r. (Dz. U. NR 228, poz.2255, z późn. zm.).
 b) dokumenty, którymi uczeń zobowiązany jest poświadczyć wysokość dochodu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r. Nr 105,poz. 881., z późn. zm.)
 c) w przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego, ogłaszany w formie obwieszczenia do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
d) pod uwagę bierze się dochód z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
e) kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych
f) weryfikacja dochodu następuje tylko w momencie złożenia Wniosku o przyznanie stypendium. Wyjątek stanowią uczniowie znajdujący się na liście rezerwowej, których dochód jest powtórnie weryfikowany w momencie przyznania stypendium.
g) do dochodu nie wlicza się stypendiów wypłacanych w ramach Poddziałania 9.1.3.
Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie Wniosku o przyznanie stypendium (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Zaświadczenie dyrektora szkoły o wysokości średnich określonych w pkt. II. 1. b, c (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) lub kserokopię świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną.
b) Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu)
c) Dokumenty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym.
d) W przypadku uczniów kończących naukę z danego przedmiotu brana jest pod uwagę średnia z ostatniego roku obowiązywania tego przedmiotu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod nr telefonu 032 418 11 35 lub 032 415 44 08 wew.320 u Pani Ewy Bohr- Cyfka.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here