Rozpoczyna się szacowanie strat po powodzi

Prezydent Raciborza Mirosław Lenk zwraca sie do wszystkich poszkodowanych w związku z sytacją powodziową o zgłaszanie poniesionych strat w mieniu i prywatnych budynkach mieszkalnych.

Telefon kontaktowy 32755 0691 lub osobiście w urzędzie miasta w Miejskim Centrum Reagowania i Ochrony Ludności, ul. Stefana Batorego 6 w Raciborzu. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 maja 2010r. godziny 15.00.

- reklama -

Zapotrzebowanie na objęcie zgłoszonych szczególnymi zasadami odbudowy, remontów i rozbiórek budowlanych przesłane zostaną do wojewody śląskiego.

Na podstawie zebranych danych wojewoda występuje do ministra spraw wewnętrznych i administracji o środki finansowe z rezerwy celowej. Wypłaty zasiłków celowych dokonywane będą przez gminne (miejskie) ośrodki pomocy społecznej.

W rezerwie celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidziane są środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych. Przy przyznawaniu środków na ten cel mają zastosowanie następujące zasady:

Wydatki te przeznaczone są na pomoc dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwa domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.
Środki są wypłacane w formie zasiłku celowego – na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej.
W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny lub osoby, pomocą może być objęta każda z nich.
Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej.

Kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych nie powinna przekraczać 6 tysięcy złotych.
Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę: możliwości funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym); prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakich trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe; rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność i dostęp do wody pitnej), czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here