Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Kto i kiedy może podjąć się przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz jakie warunki trzeba spełnić?

Przekształcenia użytkowania wieczystego mogą podjąć się osoby fizyczne (lub ich następcy) będące użytkownikami wieczystymi w dniu 13.10.2005 r. nieruchomości przeznaczonych/zabudowanych na cele mieszkaniowe lub garaże oraz cele rolne, osoby fizyczne (ich następcy), które są użytkownikami wieczystymi w wyniku wywłaszczenia w czasie PRL, a także osoby fizyczne i prawne (lub ich następcy) będące właścicielami lokalu wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek.  

- reklama -

Na samym początku należy sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości. Z informacji uzyskanych w księgach wieczystych dowiemy się, kto jest właścicielem nieruchomości, co pozwoli określić, do którego organu administracji należy skierować wniosek (dział 2) oraz kiedy wpisano pierwszego użytkownika wieczystego (dział 3). Można także wnieść wniosek o wydanie zupełnego odpisu z Księgi Wieczystej. Złożenie takiego wniosku kosztuje 60,00 zł.

Po zakończeniu II wojny światowej wiele gruntów zostało wywłaszczonych, a ich właściciele uzyskali użytkowanie wieczyste ziemi. Osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005r. użytkownikami wieczystymi właśnie takich gruntów mogą je przekształcić za darmo. Dlatego też ważne jest, aby uzyskać informacje na temat podstaw ustanowienia użytkowania. Takie informacje powinny znajdować się w aktach ksiąg wieczystych.

Przy opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego możliwe są do uzyskania bonifikaty. Ustawowo uprawnieni do bonifikaty są użytkownicy wywłaszczeni w czasie PRL, będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi otrzymają bonifikatę w wysokości 100%, osoby fizyczne użytkownicy wieczyści nieruchomości przeznaczone/zabudowane na cele mieszkaniowe otrzymają bonifikatę w wysokości 90%, w przypadku jeżeli miesięczny dochód na członka rodziny nie przekraczał średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ostatnim półroczu roku poprzedzającego złożenie wniosku oraz osoby fizyczne (następcy prawni), których użytkowanie ustanowiono przed 05.12.1990 r. oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości wpisani do rejestru zabytków otrzymają bonifikatę w wysokości 50%.

Składając wniosek o uznanie bonifikaty należy podać oraz udokumentować wszelkie podstawy do możliwej bonifikaty. W przypadku bonifikaty w wysokości 90% należy przedłożyć zaświadczenie o zarobkach, w przypadku bonifikaty w wysokości 50% należy przedłożyć odpis zupełny z Księgi wieczystej oraz wskazanie i ewentualne załączenie dokumentu umowy notarialnej, postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku oraz decyzji administracyjnej.     

Ponadto istnieje możliwość rozłożenia na raty części opłaty za przekształcanie na 10-20 lat, przy oprocentowaniu stopy lombardowej NBP.
Wniosek o przekształcenie należy złożyć do starosty, jeżeli właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, lub inna osoba prawna działająca w imieniu Skarbu Państwa lub do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, jeśli ziemia należy do któregoś ze szczebli administracji samorządowej. Razem z wnioskiem o przekształcenie należy złożyć odpis z księgi wieczystej (zwykły, jeśli uprawnionym jest pierwotny użytkownik, zupełny jeśli uprawnionym jest następca prawny), dokument potwierdzający nabycie użytkowania wieczystego oraz dokument potwierdzający następstwo prawne.

Po otrzymaniu decyzję, dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności można dokonać wpisu prawa własności do księgi wieczystej nieruchomości. W tej samej księdze zostanie również wpisana hipoteka przymusowa na rzecz poprzedniego właściciela, co zabezpiecza spłacenie opłaty za przekształcenie nieruchomości.

 

/ps/

 

czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here