Miasto dopłaci swoim nauczycielom za dokształcanie

0

Pedagodzy z placówek podległych miastu mogą liczyć na dopłatę w wysokości 50% czesnego jednak nie więcej niż 1 800 zł za semestr, dla jednego nauczyciela.

W treści uchwały planowanej na kwietniową sesję rady miasta:

- reklama -

 

Ustala się „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz na 2015 rok”.

Środki finansowe zaplanowane w 2015 r. w budżecie Miasta Racibórz na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) wyodrębnione zostały w kwocie 239 885,00 zł.

O dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia mogą ubiegać się nauczyciele, którzy uzupełniają, podnoszą lub doskonalą swoje kwalifikacje.

1) na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich, jednolitych magisterskich lub studiach podyplomowych zgodnie z potrzebami placówek oświatowych.

2) na kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, seminariach, warsztatach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Ustala się następujące specjalności, na które przyznane jest dofinansowanie:
1) oligofrenopedagogika
2) surdopedagogika
3) tyflopedagogika
4) logopedia
5) psychologia
6) przyroda
7) historia
8) etyka
9) j. angielski
10) j. niemiecki
11) terapia pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, edukacja i wspomaganie dzieci z autyzmem i Zespołem Asaprgera)
12) zarządzanie placówkami oświatowym.

W porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych ustalono maksymalną kwotę dofinansowań opłat za kształcenie przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia zawodowego w wysokości 50% pobieranych opłat jednak nie więcej niż 1 800, 00 zł dokonanej wpłaty za semestr, dla jednego nauczyciela.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here