Kto poprowadzi plażę miejską?

Plaża Racibórz

Można składać oferty na prowadzenie plaży miejskiej w Raciborzu wraz z organizacją dla mieszkańców miasta i turystów, na terenie plaży min. 6 imprez kulturalno-rekreacyjnych w sezonie.

 

- reklama -

Prezydent Miasta Racibórz zaprasza do składania ofert na prowadzenie plaży miejskiej. Termin składania ofert mija 20 marca. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Racibórz w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze) lub przesłać elektronicznie na adres [email protected]

Ogłoszenie Urzędu Miasta – prowadzenie plaży miejskiej w Raciborzu

Prezydent Miasta Racibórz zaprasza do składania ofert na prowadzenie plaży miejskiej w Raciborzu wraz z organizacją dla mieszkańców miasta i turystów, na terenie plaży min. 6 imprez kulturalno-rekreacyjnych w sezonie, w szczególności:
a. zapewnienie w miejscu realizacji przedsięwzięcia działań związanych z utrzymaniem czystości polegających na codziennym sprzątaniu terenu plaży miejskiej (m.in. grabienie piasku, zbieranie śmieci, koszeniu trawy),
b. zapewnienie usługi dozoru plaży wraz z znajdującymi się tam kontenerami, placem zabaw, stojakami rowerowymi, huśtawkami, terenem do gry w bule, boiskiem do badmintona, urządzeniami do street workoutu,
c. zapewnienie odpowiednich warunków wypoczynku (w szczególności w zakresie higieny i bezpieczeństwa) użytkownikom plaży, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d. organizację i przeprowadzenie minimum sześciu imprez kulturalno-rekreacyjnych w sezonie skierowanych dla różnego rodzaju grup odbiorców (np: dzieci, młodzieży, seniorów).
e. dbałość o użyczone mienie oraz użytkowanie powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
f. dbałość o przestrzeganie regulaminu plaży,
g. opłacenie niezbędnych polis ubezpieczeniowych na kwotę min. 100.000 zł, w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności odpowiedzialności cywilnej od m.in. roszczeń osób korzystających z terenu plaży miejskiej zagospodarowanej przez Operatora, za ewentualne konsekwencje zdarzeń i szkód powstałych w czasie trwania umowy.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia przez wyłonionego Operatora plaży punktu gastronomicznego w kontenerach usytuowanych na plaży.

Termin realizacji przedsięwzięcia:

W sezonie: od maja do września, w latach 2017-2021 z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.
Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty wyłonienia Operatora plaży.
Przewiduje się funkcjonowanie plaży miejskiej w okresie od 01.05 do 30.09 każdego roku. Termin ten na wniosek Operatora plaży może zostać wydłużony (w przypadku sprzyjającej aury pogodowej).
Prowadzenie plaży miejskiej przewidziane jest w przedziale czasowym od 9:00 do 22:00. Działalność Operatora na plaży po godz. 22.00 jest dopuszczalna, na wniosek Operatora, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta.
Kryteria wyboru oferty.
a. cena za użyczenie mienia pod działalność – 50%
b. ocena koncepcji imprez kulturalno-rekreacyjnych – 50%
Mienie obejmuje m.in: 4 kontenery ekspozycyjne i dwa magazynowe wraz z wyposażeniem w meble plażowe (m.in. leżaki drewniane i z tworzywa, fotele bujane z tworzywa, komplety mebli wypoczynkowych z tworzywa, parasole przeciwsłoneczne itp), kamery wizyjne, teren do gry w bule wraz z dwoma zestawami do gry, boisko do badmintona wraz z zestawem do gry (siatka, linie, rakietki oraz lotki), kołem ratunkowym, tablicą z regulaminem funkcjonowania plaży oraz urządzeniami do street workoutu.
Szczegółowe zestawienie mienia do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta pok. 303
Podczas oceny ofert; w kryterium cena, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem (ocena do drugiego miejsca po przecinku):

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
za użyczenie mienia pod działalność
C1 = ————————————————————————- x 50 pkt
cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

Wymagane jest udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej (min 5 lat), w formie oświadczenia.
Wymagane jest przedstawienie koncepcji wraz ze szczegółowym opisem oferowanych imprez kulturalno-rekreacyjnych (min. 6 imprez w sezonie) zawierającej w szczególności: planowane terminy imprez, ich tematykę oraz sposób ich wykonania.
Do oceny ofert w tym kryterium zostanie powołana komisja, która wspólnie oceni przedstawione propozycje imprez pod kątem ich zawartości merytorycznej, przyznając każdej ofercie w przedmiotowym kryterium punkty w skali od 0 do 50.
Łączna ocena oferty: suma punktów zdobytych w kryteriach. Oferta najkorzystniejsza – oferta z największą liczbą punktów.
Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a. formularz ofertowy wg załączonego wzoru; zał. nr 1 wraz z oświadczeniem na temat prowadzenia działalności gospodarczej.
b. kserokopię poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Oferenta do występowania w obrocie prawnym
c. koncepcję prowadzenia plaży z opisem proponowanych imprez kulturalno-rekreacyjnych.
Sposób obliczania ceny:
Minimalna cena za użyczenie mienia pod działalność określona została na kwotę 3000,00 zł (brutto) za sezon. Cena zawiera kwotę podatku od nieruchomości.
Cenę należy przedstawić :
a. wartość netto przedmiotu zamówienia,
b. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
c. wartość brutto przedmiotu zamówienia
Do oceny oferty w kryterium ceny przyjmowana będzie wartość brutto.
Cena podana w ofercie będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Wybrana zostanie oferta odpowiadająca wszystkim postawionym wymogom.
Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r. w formie papierowej w Urzędzie Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz w Biurze Obsługi Interesant , lub elektronicznie na adres [email protected]
b) Opis sposobu przygotowania oferty:
– ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
– oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferta otrzymana po terminie podanym powyżej nie będzie brana po uwagę.
d) Istnieje możliwość wprowadzenia zmian lub wycofania złożonej oferty przed terminem upływu jej składania.
e) Miasto Racibórz ma prawo do wezwania w zakresie uzupełnienia dokumentów (nie dotyczy formularza oferty oraz koncepcji prowadzenia plaży z opisem imprez rekreacyjno-kulturalnych),
f) Miasto Racibórz ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli nie spełnia ona wymagań wyżej określonych,
g) Miasto Racibórz ma prawo do poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
h) Miasto Racibórz zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami: Zygmunt Kandora
tel. 032 7550703 e-mail: [email protected]

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here