Pracodawco zgłoś się po niewykorzystane środki na szkolenie swoich pracowników. Raciborski PUP zachęca

biznes szkolenie rig
PUP w Raciborzu zostały wolne środki na szkolenia dla pracowników. Urzędnicy zachęcają pracodawców do skorzystania z tej formy pomocy "Fot. freepik.com

W związku z niewykorzystaniem przyznanej puli środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019:

- reklama -

– Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
– Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
– Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych w liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
– Wparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
– Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
– Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Kwota środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do rozdysponowania 89 869,15 zł.

W sytuacji, kiedy kwota pozytywnie rozpatrzonych wniosków przekroczy kwotę wskazaną powyżej tut. urząd dopuszcza możliwość negocjacji treści wniosków, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Termin naboru wniosków: od 20.05.2019 r. do 22.05.2019 r.

UWAGA !
– Pracodawca w naborze składa jeden wniosek z kompletem załączników.
– Wnioski pracodawców, złożone poza terminem naboru oraz bez kompletu załączników pozostają bez rozpatrzenia.
– Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ich rozpatrzenie.
– W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, które są kompletne oraz nie wymagają uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień oraz spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów ministra właściwego ds. pracy.

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków:

– Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
– Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
– Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
– Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego – akredytacja Kuratora Oświaty lub certyfikat jakości ISO;
– W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
– Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu dokona oceny wniosków na podstawie Karty oceny wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z KFS – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski można:
– składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz – SEKRETARIAT – I piętro /godz. 7.00 – 15.00/
– przesłać pocztą na adres tut. urzędu: ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz.
– przesłać elektronicznie na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym). Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do urzędu!

Załączniki
Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
KFS 2019 – INSTRUKCJA WNIOSKODAWCY
Regulamin KFS 2019
Wniosek KFS 2019
Wniosek KFS 2019.pdf

EnDe

#PUP Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here