Sytuacja na Odrze

Fala kulminacyjna wód spodziewana jest w naszym rejonie 30 marca br. w godzinach popołudniowych, ale jej wysokość spowodować może jedynie dalsze podtopienia lokalne, nie zagrażając życiu i bezpieczeństwu mieszkańców… 

Prowadzony jest stały monitoring poziomu wody, zarówno na Kanale Ulgi, jak i w korycie Starej Odry. Z aktualnych informacji (uzyskanych od PCZK w Raciborzu) wynika, że zanikają opady deszczu po stronie czeskiej. Zanikanie opadów deszczu i zmniejszanie się stanu wód dopływających Odrą i jej dopływami na teren powiatu raciborskiego powodują ciągłą stabilizację sytuacji powodziowej.
Prowadzony jest stały monitoring poziomu wody, zarówno na Kanale Ulgi, jak i w korycie Starej Odry. Z aktualnych informacji (uzyskanych od PCZK w Raciborzu) wynika, że zanikają opady deszczu po stronie czeskiej. Zanikanie opadów deszczu i zmniejszanie się stanu wód dopływających Odrą i jej dopływami na teren powiatu raciborskiego powodują ciągłą stabilizację sytuacji powodziowej.


Miejskie Centrum Reagowania i Ochrony Ludności w Raciborzu realizując zadania w ramach Planu Reagowania Kryzysowego wynikające z Planu Ochrony Przeciwpowodziowej Gminy Racibórz, pracuje w systemie całodobowym. W ramach dyżurów prowadzony jest stały monitoring poziomu wody, zarówno na Kanale Ulgi, jak i  w korycie Starej Odry.


O stanach wód MCRiOL informowane jest co trzy godziny przez IMGiW oraz Oczyszczalnie Ścieków w Raciborzu, na terenie której, zainstalowane jest urządzenie pomiarowe.


MCRiOL uzyskuje również dane hydrologiczne z elektronicznego urządzenia pomiarowego w Miedonii. Ponadto w miarę potrzeb prowadzi się monitoring umocnień hydrotechnicznych zlokalizowanych w mieści ( wały przeciwpowodziowe, śluza przy RAFAKO oraz suchy dok w Studziennej). Za stan techniczny wałów przeciwpowodziowych oraz śluzy przy RAFAKO odpowiada Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (podległy Marszałkowi Województwa).


Wszelkie informacje dotyczące wzrostu poziomu wody odnotowywane są Dzienniku Dyżurów. Pozostajemy w stałym kontakcie radiowym i telefonicznym z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz służbami komunalnymi. MCRiOL udziela wszelkich informacji zaintersowanym (mieszkańcy miasta, loka! lne masmedia) zagrożeniem powodziowym na terenie Gminy Racibórz pod nu merem telefonu 032 415 34 34 lub 032 755 22 22. Informacje o stanach wód podawane są sukcesywnie na stronie internetowej MCRiOL – www.raciborz.pl/ochronaludnosci.


W dniu 28 marca br. poinformowano zakłady pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tych leżących w strefie zalewowej, o rosnącym zagrożeniu powodziowym oraz
o konieczności podjęcia działań wynikających z Zakładowych Planów Przeciwpowodziowych. W dokumentacji tych Planów zawarte są dane teleadresowe kierownictw, sposoby łączności alarmowej oraz powiadamiania zakładowych formacji OC.


W magazynie przeciwpowodziowym Gminy Racibórz zgromadzono 50.000 tys. sztuk worków, poddano przeglądowi sprzęt przeciwpowodziowy (łodzie wraz z osprzętem, sprzęt oświetleniowy, ubiory dla ratowników oraz 50 ton piasku zmagazynowanych w PK).
O ile zaistnieje taka potrzeba dostarczone zostaną kolejne partie p! iasku.


W przypadku eskalacji zagrożenia powodziowego, w pierwszej kolejności do działań ratowniczych zostaną użyte jednostki Państwowej Straży Pożarnej, a następnie formacje Obrony Cywilnej – przede wszystkim formacje ratownictwa przeciwpowodziowego.


W chwili obecnej należy ocenić, że sytuacja w mieście jest stabilna, można spodziewać się lokalnych podtopień, zwłaszcza gruntów ornych. 

/UM/

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here