Stypendia unijne

Studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu raciborskiego mogą starać się o stypendia unijne na nowy rok akademicki i szkolny 2006/2007.Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Raciborzu będzie realizować „Program Stypendialny” w ramach działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (ZPORR). Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środków własnych powiatu. Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca 2006 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu.


Stypendia dla studentówdotyczą semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007 – maksymalna kwota stypendium wynieść może 350 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy (od października 2006 r. do lutego 2007 r.).Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie kryteria:

a) studiują w państwowych niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym;

b) w dniu składnia wniosku nie ukończyli 26 roku życia;

c) nie posiadają jeszcze tytułu magistra, inżyniera lub licencjata;

- reklama -

d) posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu raciborskiego;

e) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód netto w 2005 roku (rodziny w przeliczeniu na 1 osobę lub osoby uczącej się lub studenta samodzielnego finansowo) nie jest wyższy niż 504 zł (lub 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnospr! awności).Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca 2006 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Dokumenty, które należy złożyć to:

– wypełniony wniosek wraz oświadczeniem o dochodach za 2005 rok (dostępny w BOK Starostwa Powiatowego lub na internetowej stronie www.powiatraciborski.pl)

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto w roku 2005 dla każdej osoby;

– kopię dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie i wiek studenta;

– zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2006/2007;

– oświadczenie o nie posiadaniu tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.


Ponadto w indywidualnych przypadkach, jeśli występują takie sytuacje:

– zaświadczenie o pobieraniu alimentów;

– zaświadczenie o przebywaniu członka
rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanych wielkościach gruntu, opłacanych podatkiem rolnym, w przeliczeniu na hektary przeliczeniowe.
Stypendia dla uczniów
dotyczą całego roku szkolnego 2006/2007 – maksymalna kwota stypendium może wynieść 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września 2006 r. do czerwca 2007 r.). Wsparcie zostanie udzielone uczniom publicznych i niepublicznych szkół mających uprawnienia szkoły publicznej.


Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają łącznie kryteria:

a) znajdują się w tru dnej sytuacji materialnej, tj. dochód netto w 2005 roku (rodziny w przeliczeniu na 1 osobę lub osoby uczącej się) nie jest wyższy niż 504 zł (lub 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności);

b) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach kończących się egzaminem dojrzałośc//i/maturą;

c) posiadają stałe zameldowanie na obszarze wiejskim (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców i od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych).


Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca 2006 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Dokumenty, które należy złożyć to:

– wypełniony wniosek wraz oświadczeniem o dochodach za 2005 rok (dostępny w BOK Starostwa Powiatowego lub na internetowej stronie www.powiatraciborski.pl)

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto w roku 2005 dla każdej osoby;

– kopię dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie.


Ponadto w indywidualnych przypadkach, jeśli występują takie sytuacje:

– zaświadczenie o pobieraniu alimentów;
– zaświadczenie o przebywaniu członka

rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanych wielkościach gruntu, opłacanych podatkiem rolnym, w przeliczeniu na hektary przeliczeniowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 032 418 14 07 lub 032 415 44 08. Druki wniosków wraz z oświadczeniami o dochodach dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6. Dodatkowe informacje i druki m ożna znaleźć także na internetowej stronie www.powiatraciborski.pl lub uzyskać w Referacie Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu.


/na podstawie powiatraciborski.pl/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here