Prezydent o żłobku

0

Nawiązując do informacji Magistrat ma w planie likwidację żłobka jaka ukazała się w Raciborskim Portalu Internetowym wyjaśniam, co następuje…W Raciborzu od dwóch lat stale wzrasta zapotrzebowanie na usługi żłobkowe. Prowadzenie żłobka jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z przepisami żłobek jest zakładem opieki zdrowotnej i w celu dostosowania pomieszczeń budynku do wymagań określonych w przepisach o ww. zakładach, należałoby wyasygnować z budżetu miasta kwotę około 1,5 – 2 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę oczekiwania rodziców i skalę problemu w mieście, jako priorytet przyjąłem konieczność utworzenia w pierwszej kolejności dodatkowych miejsc pobytu dla małych dzieci. Wyjściem z zaistniałej sytuacji okazała się możliwość formalnego przekształcenia żłobka w jednostkę oświatową.

Budynek przy ul. Słonecznej od lat modernizujemy, tak by zabezpieczyć właściwe warunki socjalno – bytowe podopiecznych. W minionym roku przeprowadzono kompleksową modernizację węzła cieplnego z wymianą systemu grzewczego. Odnowiono wszystkie pomieszczenia użytkowane przez dzieci. Zakupiono nowe wyposażenie gastronomiczne, tak by spełnić normy sanitarne w ramach HCCP. W 2006 roku koszty prac przekroczyły kwotę 230 tys. zł. Nadmienić w tym miejscu należy, że kontynuowanie remontu budynku żłobka przy ul. Słonecznej w Raciborzu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z rozporządzenia, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi, których Miasto Racibórz, w obecnym czasie, nie jest w stanie ponieść. Zalecane jest wykonanie wtynkowo lub podtynkowo instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto z projektu przebudowy i termomodernizacji żłobka w Raciborzu wynika, że należy wykonać dodatkowo następujące prace : wymienić instalację gazową, zamontować windę osobową, wymienić dźwig towarowy, przebudować klatkę schodową, wymienić część stolarki okiennej i drzwiowej, przebudować pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonać WC dla niepełnosprawnych, wyremontować tarasy i zamontować na nich ogródki zimowe, zabudować wnęki zewnętrzne na potrzeby pomieszczeń magazynowych, podnieść poziom posadzek w pomieszczeniach piwnicznych, wykonać izolację piwnic, wykonać prace adaptacyjne w piwnicach na pomieszczenia pralni, techniczne i magazynowe, zamontować świetliki dachowe oraz wymienić pokrycie dachowe.

Zamiarem organu prowadzącego jest jedynie formalne zlikwidowanie żłobka i utworzenie w Mieście przedszkola z oddziałami żłobkowymi mieszczącego się w dwóch budynkach. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny do takiego rozstrzygnięcia nie wniósł zastrzeżeń.

Rozwiązanie takie wyeliminowałoby bezwzględną rejestrację żłobka jako zakładu opieki zdrowotnej i pozwoliłoby dodatkowo zorganizować, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, trzeci oddział żłobkowy w mieście. Jako przedszkole z oddziałami żłobkowymi zaproponowałem : Przedszkole Nr 14 przy ul. Słonecznej lub Przedszkole Nr 20 przy ul. Polnej. Do dwóch oddziałów żłobkowych mieszczących się w budynku obecnie zajmowanym przez żłobek niezmiennie uczęszczałyby dzieci w wieku od 4 miesięcy do dwóch lat. Na podobnych zasadach powstałby trzeci oddział dla dwu i trzylatków, docelowo zlokalizowany w budynku przedszkola. Natomiast do oddziałów przedszkolnych uczęszczaliby nadal wychowankowie od trzech do sześciu lat.

21 marca 2007 r. wystąpiłem z prośbą o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, czy warunki, jakie obecnie istnieją w budynku żłobka będą wystarczające do spełnienia wymagań sanitarnych, jakie musi spełnić przedszkole z oddziałami żłobkowymi. W dniu wczorajszym otrzymałem odpowiedź o treści m.in. : „po dokonaniu oględzin pomieszczeń: budynku Żłobka przy ul. Słonecznej 9, budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej 31 oraz budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Polnej 25a PPIS w Raciborzu stwierdza, że : pomieszczenia żłobka spełniają wymogi sanitarne i warunki lokalowe na uczęszczanie tam małych dzieci w niezmienionej formie; pomieszczenia P-14 w obecnej formie spełniają warunki lokalowe na uczęszczanie tam dzieci dwu i trzy letnich, natomiast stan sanitarno-techniczny wymaga poprawy. Bliska odległość pomiędzy budynkiem żłobka i budynkiem tego przedszkola oraz planowany rychły remont budynku przedszkola przemawia za wyborem tego przedszkola na Przedszkole z oddziałami żłobkowymi; pomieszczenia P-20 wymagają generalnego remontu. Rozważając utworzenie Przedszkola z oddziałami żłobkowymi na bazie lokalowej proponowanych placówek należy uwzględnić również, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj znajdujących się w nich pomieszczeń, liczbę oddziałów, a co za tym idzie i liczbę uczęszczających dzieci”. Niezwłocznie podejmę decyzję w powyższej sprawie i zaproponuję temat radnym do porządku obrad na jednej z kolejnych sesji.

Nie bez znaczenia dla obecnych pracowników żłobka jest także fakt, iż po przekształceniu w placówkę oświatową zostaną objęci Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy Pracowników Oświaty obowiązującym w Mieście.

Powyższe stanowisko traktuję jako uzupełnienie informacji o moich staraniach rozwiązania tak ważnego dla mieszkańców naszego Miasta problemu. Jestem przekonany, że jedynie pełna i obiektywna informacja przekazywana przez Raciborski Portal Internetowy przyczyni się do poprawy komunikacji społecznej pomiędzy urzędem miasta i mieszkańcami Raciborza.

Z poważaniem
Prezydent Miasta
Mirosław Lenk

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here