VII sesja Rady Miasta Racibórz

Odbędzie się 30 maja o godz. 14.00 w sali kolumnowej urzędu miasta.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz.
5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Racibórz, uchwalonego Uchwałą nr XLVI/823/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 sierpnia 2002 r.
6. Uchwała w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Racibórz.
7. Uchwała w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/738/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2006 r. dot. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz gimnazjów
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
11. Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2011 na terenie Miasta Racibórz.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Racibórz.
14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/158/2003 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali użytkowych.
15. Uchwała w sprawie zasad wykonywania prawa pierwokupu.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej-Anny.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Katarzyny.
18. Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Racibórz.
19. Interpelacje, zapytania i wnioski.
20. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here