Egzamin w „Medyku”

W tym roku szkolnym 2006/2007 w Medyku po raz pierwszy zostanie przeprowadzony
egzamin zewnętrzny.
Przez prawie 40 lat kształcenie w Medyku kończyło się egzaminem z
przygotowania zawodowego, który składał się z części teoretycznej oraz
części praktycznej odbywającej się w placówce służby zdrowia.
Uczeń
zdawał egzamin przed nauczycielami, którzy przez wiele miesięcy
przygotowywali go pełnienia roli pracownika służby zdrowia
– nadmienia nauczycielka szkoły Barbara Tkocz. W czasie
praktycznego egzaminu dyplomowego oceniano nie tylko stopień
przygotowania ucznia do pracy z chorym, jego konkretne umiejętności, ale
przede wszystkim sposób nawiązywania kontaktu, empatię oraz umiejętność
radzenia sobie w sytuacjach nowych, trudnych, które w każdej chwili
mogły wystąpić. Oceniano to, co najważniejsze w pracy z drugim
człowiekiem: cierpliwość, opanowanie, pracowitość, sumienność i
odpowiedzialność(tego nie oceni najlepiej skonstruowany test)
.
Tak
dyplomy przeprowadzane w szkołach medycznych oceniali nauczyciele
zawodu.

W tym roku szkolnym 2006/2007 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony
egzamin zewnętrzny.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym
jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu
danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Zastępuje on dotychczasowy egzamin z przygotowania zawodowego.


Termin egzamin zewnętrzny oznacza, że:

-jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod
jej nadzorem

-wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne,
kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu

-sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów

– jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania
osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest
uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających.


Mówiło się, że poprzednia forma egzaminu był okupiona godzinami pracy
fizycznej uczniów i olbrzymim stresem. Zobaczymy, jak zareagują na nową formę.
– ocenia B. Tkocz.

Pierwsze egzaminy zawodowe przeprowadzono w 2004 r. w zasadniczych
szkołach zawodowych. Od 2006 r. przeprowadzane są w szkołach
policealnych.
Od roku szkolnego 2006/2007 egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden
raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w
terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.
Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje
egzaminacyjne, a o tym jaki zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje
Centralna Komisja Egzaminacyjna.


- reklama -

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

– etapu pisemnego
Jest on przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części,
podczas których zdający rozwiązuje:

– w części pierwszej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności
właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,

– w części drugiej – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności
związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.
Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut.

Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym
odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z
każdej części tego etapu.

– etapu praktycznego
Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie
dłużej niż 240 minut. Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego
zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu,
którego dotyczy obejmuje:

1. opracowanie projektu realizacji określonych prac,
albo

2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie
określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym
zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,
zwanych „pracą egzaminacyjną”.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:

1) z etapu pisemnego:
– z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

– z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik
ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe.
Nowością dla absolwenta jest Europass – Suplement do Dyplomu
Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu
kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie
programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres
kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie
znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza
dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze
określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą
strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w
innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim
rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here