Sesja Rady Miasta

28 listopada o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta.

1. Otwarcie sesji.

- reklama -

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Racibórz.

3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.

4. Ochrona ludności Miasta Racibórz w świetle nowych przepisów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

5. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku.

6. Uchwała w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na terenie miasta Racibórz w 2008 roku.

7. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego.

8. Uchwała w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie wprowadzenia określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości opłaty od posiadania psów i jej terminów płatności na terenie miasta Racibórz w 2008 roku.

9. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów na terenie Raciborza w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Raciborskiemu.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

14. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010.

15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegającej na utworzeniu Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

17. Uchwała w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz, obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007r. dot. odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku.

19. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Lubomia w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

20. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały XI/135/99 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 30 czerwca 1999r. dot. zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury.

21. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Racibórz udziałów w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Raciborzu.

22. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/740/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz.

23. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr IX/112/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do "gminnego zasobu nieruchomości" nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Wiejskiej.

24. Uchwała w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

25. Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.

26. Interpelacje, zapytania i wnioski.

27. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here