Aktywna integracja w Gminie Rudnik

0

Kierownik GOPS w Rudniku informuje, że od marca do listopada w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Gmina Rudnik będzie realizatorem projektu pt. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik”.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest potrzeba zwiększenia integracji zawodowej i społecznej, zapobieganie marginalizacji społecznej oraz konieczność ułatwienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do rynku pracy. Program skierowany będzie do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku. Grupa docelowa to osoby korzystające ze wsparcia ośrodka, będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne i poszukujące pracy.

- reklama -

 

Gmina Rudnik jak wiele innych gmin powiatu raciborskiego zagrożona jest problemem wykluczenia społecznego niektórych grup osób.

 

Jednym z dominujących problemów klientów pomocy społecznej jest długotrwałe bezrobocie, którego powodem są, poza trudną sytuacja na rynku pracy, postawy klientów (brak wiary w siebie, w skuteczność swoich działań, niski poziom motywacji do zmian, uzależnienie od instytucji pomocowych).

 

W ramach realizowanego projektu bezrobotni będą mogli skorzystać z szerokiej specjalistycznej pomocy, która umożliwi im powrót na rynek pracy. Na skutek wieloletnich zaniedbań w tym zakresie do tej pory ośrodek nie miał możliwości kierowania i opłacania kosztów warsztatów, konsultacji z doradcą zawodowym, szkoleń klientów ponieważ nie dysponował funduszami na ten cel. Zakres i skala wsparcia dla tej grupy osób odbędzie się na podstawie bieżącej rekrutacji oraz zawartych kontraktów socjalnych. Kwalifikacja uczestników projektu odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i formularza zgłoszeniowego. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 

1. Kwalifikacja według ustalonych wytycznych,
2. Niski poziom kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych,
3. Sprawność psychiczna i emocjonalna,
4. Poziom potrzeby zmian.

 

Wszystkie chętne osoby, spełniające warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do wzięcia w nim udziału.

 

Szczegółowe informacje:
Kierownik GOPS Rudnik – Ewa Nowak – tel. 032 410 64 25
Pracownik socjalny – Anna Smoleń – tel. 032 410 64 25

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here