Budżet Gminy Rudnik

0

Na kwietniowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudnik za rok 2007 oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na Sesji 23 kwietnia  Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik.

- reklama -

 

Plan dochodów gminy w roku 2007 został wykonany w 99% na kwotę 14.115.697 zł. Plan wydatków gminy został wykonany w 96,66%, zamknął się kwotą 13.605.140 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 510.557 zł została przeznaczona na pokrycie niedoborów finansowych z lat ubiegłych oraz na spłatę zadłużenia w wysokości 182.836 zł. Zadłużenie gminy zmniejszyło się do kwoty 1.307.078 zł. W roku 2007 wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 4.963.184 zł pozyskując na te cele 2.923.815 zł środków zewnętrznych. 

 

14 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Tematem posiedzenia były między innymi: stan zaawansowania prac nad obwałowaniem rzeki Odry, przyjęcie sprawozdania z działalności biblioteki gminnej za 2007 rok oraz sprawy bieżące.

 

17 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tematami posiedzenia były między innymi: przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007, gospodarka wodno-ściekowa gminy oraz przyjęcie informacji z działalności Zakładu komunalnego.

 

21 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik. Tematy posiedzenia: kontrola gospodarki finansowej placówek oświatowych Gminy Rudnik.

 

23 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyła się XVII sesja Rady Gminy. Porządek obrad obejmował między innymi: otwarcie XVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, omówienie spraw związanych z budową obwałowań rzeki Odry na terenie Gminy Rudnik, przyjęcie protokołów z XVI sesji, z działalności Komisji oświatowej, z działalności Komisji komunalnej, z działalności Komisji rewizyjnej, przyjęcie uchwał.

 

14 maja w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Tematami posiedzenia były między innymi:organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, przyjęcie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku, przyjęcie informacji o funkcjonowaniu punktu aptecznego w Rudniku.

 

27 maja w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik. Tematami posiedzenia były między innymi rozpatrzenie skarg oraz sprawy bieżące.

 

4 czerwca  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbyła się XVIII sesja Rady Gminy. Radni przyjęli następujący porządek obrad: otwarcie XVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XVII sesji. Wystąpienie Prezesa Koła Łowieckiego "Łoś" w sprawie wspólnych problemów mieszkańców gminy i myśliwych. Sprawozdanie z działalności Komisji oświatowej. Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej. Przyjęcie uchwał.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here