Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – nabór wniosków

0

Powiat Raciborski ogłasza nabór w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych"- "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia określa Regulamin przyznawania stypendiów (do pobrania poniżej).

- reklama -

 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie Wniosku o przyznanie stypendium (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu).

 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 

a) Zaświadczenie dyrektora szkoły o wysokości średnich określonych w pkt. II. 1. b, c (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) lub kserokopię świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną.
b) Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu).
c) Dokumenty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym.
d) W przypadku uczniów kończących naukę z danego przedmiotu brana jest pod uwagę średnia z ostatniego roku obowiązywania tego przedmiotu.

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami składa pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny bądź faktyczny w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu ( pokój nr 5) w terminie od 29 września do 31 października br.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here