XXIV Sesja Rady Miasta Racibórz

0

W środę, 22 października, o godz. 1400 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 odbędzie się sesja Rady Miasta Racibórz.Proponowany porządek obrad w czasie nadchodzącej sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4. Raport Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) Stan zaawansowania Projektu Funduszu Spójności NR 2004/PL/16/C/PE/016 pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” za okres od 01.05.2008r. do 30.09.2008r.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2004-2015 w okresie od 2006 do 2007 roku. – Załącznik (Raport)
6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2008 – 2015”. – Załącznik (Program)
7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok. Załączniki: (1, 2, 3)
8. Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.
11. Uchwała w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów.
12. Uchwała w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Bosackiej nr 55.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Henryka Pobożnego.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Ogrodowej Nr 5.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Górnośląskiej.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Raciborzu przy ulicy Nowej.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Rynek nr 6a.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Głowackiego.
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych nieruchomości położonych w Raciborzu w obrębie ulic Kościuszki – Parkowa.
21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych nieruchomości położonych w Raciborzu w obrębie ulic Staszica – Kościuszki.
22. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
23. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Załączniki: ( Nr 1- zmiany , Nr 2 – tekst jednolity )
24. Uchwała w sprawie określenia zasad zbywania środków trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddania ich w dzierżawę, najem lub użyczenie.
25. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Nędza w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
26. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Racibórz za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu.
27. Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Raciborzu.
28. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2008 r. dotyczącej ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
29. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ludwika Gorczycy.
30. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
31. Interpelacje, zapytania i wnioski.
32. Zakończenie sesji.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here