Można składać oferty sprzedaży zbóż na zapasy interwencyjne

0

1 listopada, jak co roku, uruchomiony został mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż. Oferowane zboża muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe.

Stosowany w krajach Unii Europejskiej mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż, stabilizuje rynek poprzez zakup nadwyżek zbóż z rynku oraz sprzedaż na unijnym rynku wewnętrznym lub na eksport. W krajach Wspólnoty interwencyjny zakup jest traktowany jako awaryjny system zbytu zbóż dla tych oferentów (producentów i handlowców), którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej.

- reklama -

 

Zakupem interwencyjnym na terenie Polski objęte są:
• pszenica,
• jęczmień,
• kukurydza.
Oferowane zboża muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. interwencyjny zakup kukurydzy w roku gospodarczym 2008/2009 został ograniczony dla całej Unii Europejskiej do maksymalnej ilości 700 000 ton.

 

Oferty sprzedaży pszenicy i jęczmienia na zapasy interwencyjne mogą być składane w Oddziałach Terenowych ARR w okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 maja 2009 roku, z możliwością realizacji dostaw zbóż do 31 lipca 2009 roku.

 

Oferty sprzedaży kukurydzy na zapasy interwencyjne mogą być składane w Centrali ARR w dwóch etapach:

 

• I etap: od 1 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku do godz. 12.00,
• II etap: po opublikowaniu przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE ilości pozostającej do dyspozycji w II etapie (koniec stycznia 2009 roku) do 31 maja 2009 roku.

 

Oferty zostaną przyjęte:
• dla I etapu: po ustaleniu przez Komisję Europejską najpóźniej do dnia 25 stycznia 2009 roku współczynnika przydziału ilości kukurydzy,
• dla II etapu: cotygodniowo po ustaleniu przez Komisję Europejską współczynnika przydziału ilości kukurydzy dla ofert złożonych w danym tygodniu.

 

Dostawy kukurydzy mogą być realizowane od 1 lutego do 30 kwietnia 2009 roku w przypadku ofert złożonych w pierwszym etapie oraz do 31 lipca 2009 roku w przypadku ofert złożonych w drugim etapie.

 

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia okresu zakupu interwencyjnego kukurydzy, w przypadku, gdy maksymalna ilość kukurydzy przeznaczona do zakupu dla całej Unii Europejskiej zostanie wykorzystana przed 31 maja 2009 roku.

 

W przypadku ofert na sprzedaż kukurydzy oferent zobowiązany jest do złożenia w ARR zabezpieczenia w wysokości 15 EUR za każdą tonę oferowanej kukurydzy.

 

Oferta na sprzedaż kukurydzy przyjęta do realizacji nie może zostać zmieniona, ani wycofana, a realizacja umowy powinna wynieść co najmniej 95 %. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w/w zabezpieczenie zostanie przejęte przez Agencję w całości.

 

Cena i ilość

Cena interwencyjna wynosi 101,31 EUR/t * i jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zbóż.
Cena interwencyjna:
• podlega podwyższeniu o miesięczny dodatek 0,46 EUR/t w okresie od listopada do maja tj. od 0,46 do 3,22 EUR/t;
• podlega podwyższeniu bądź obniżeniu w zależności faktycznej jakości dostarczonego ziarna.
– Ilość oferowanego zboża jednego rodzaju nie może być mniejsza niż:
• 80 ton – w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,
• 500 ton – w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne  w miejscu przechowywania.

* zgodnie z Artykułami 8 i 11 Rozporządzenia KE Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym kursem wymiany będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta.

 

Przed przystąpieniem do sprzedaży zbóż należy:
– zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego,
– zapoznać się z:
– warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy oraz jęczmienia w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania;
– warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania.

 

Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu zbóż oraz wykaz centrów interwencyjnych dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl  Szczegółowe informacje dotyczące interwencyjnego zakupu zbóż można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here