Konkurs o tytuł „Wolontariusza Roku”

1

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił I edycję konkursu o tytuł "Wolontariusz Roku". Tytuł przyznany będzie w czterech kategoriach.

Kategorie:

- reklama -

 

1) działalność w dziedzinie pomocy społecznej,
2) działalność w dziedzinie ochrony zdrowia,
3) działalność w dziedzinie sportu,
4) działalność w dziedzinie kultury.

 

Kandydatury do tego tytułu mogą zgłaszać osoby indywidualne, instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia i fundacje, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy osoby indywidualnej. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 listopada 2008 roku.

 

Kupony konkursowe lub pisemne zgłoszenia zgodne z wymogami regulaminu należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz ul. Batorego 6 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie do 28 listopada 2008 r., zawsze z dopiskiem "Wolontariusz Roku".

 

Komisja Konkursowa, po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, wybierze zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w dniu 5 grudnia na koncercie z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. Podczas tego koncertu Prezydent Miasta Racibórz wręczy także nagrody zwycięzcom konkursu.

 

Regulamin konkursu  o tytuł "Wolontariusz Roku”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu mającego na celu przyznanie tytułu "Wolontariusz Roku” jest Prezydent Miasta Racibórz.
2. Tytuł "Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Raciborza.
3. Tytuł przyznaje się w szczególności za nieodpłatną, osobiście świadczoną pomoc na rzecz:
1) innych osób i organizacji,
2) na rzecz rozwoju miasta,
z wyjątkiem działań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Tytuł przyznawany jest każdego roku w następujących kategoriach:
1) działalność w dziedzinie pomocy społecznej
2) działalność w dziedzinie ochrony zdrowia
3) działalność w dziedzinie sportu
4) działalność w dziedzinie kultury
5. Zwycięzca każdej kategorii oprócz tytułu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1.250,00 zł brutto. 
6. Nagrody wypłacane są z budżetu Miasta Racibórz.

 

Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontaryjnej na rzecz mieszkańców Raciborza.

 

TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU "WOLONTARIUSZ ROKU”

 

1. Kandydatów do tytułu "Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać:
1) instytucje publiczne, organizacje pozarządowe  oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy,
2) osoby fizyczne.
2. O przyznaniu tytułu "Wolontariusz Roku” zadecyduje Komisja w składzie:
1) Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznychych – Przewodniczący
2) Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych – członek
3) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miasta Racibórz – członek
4) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – członek
5) Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej – członek
3. Laureaci konkursu z roku poprzedniego będą członkami Komisji przyznającej tytuł w roku następnym.
4. Wnioski z propozycją kandydatów do tytułu można przesyłać listownie, pocztą elektroniczną lub na kuponie konkursowym publikowanym na stronie internetowej www.raciborz.pl
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata do tytułu,
2) nazwa organizacji w której pracuje kandydat oraz jej adres,
3) wskazanie kategorii, w której zgłaszany jest kandydat,
4) krótką charakterystykę kandydata,
5) opis działań kandydata na rzecz raciborskiego środowiska w roku poprzedzającym złożenie wniosku .  Opis zawierać powinien następujące informacje:
a) liczbę osób, na rzecz których kandydat pracuje,
b) czas pracy poświęcany pracy wolontaryjnej,
c) rodzaj wykonywanej pracy,
d) udokumentowanie działalności osoby bądź podmiotu zgłaszanego między innymi
w formie: zdjęć, artykułów prasowych, filmów itp.,
e) pisemne opinie lub rekomendacje od osób fizycznych lub prawnych, nie związanych bezpośrednio z działalnością wolontaryjną kandydata,
f) inne informacje, ważne dla oceny działalności kandydata,
6) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej lub  nazwa instytucji / organizacji zgłaszającej kandydata do tytułu.
6. Kupony konkursowe niespełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane.
7. Kupony konkursowe należy przesyłać lub składać osobiście
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie  w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz ul. Batorego 6 z dopiskiem "Wolontariusz Roku”, listy elektroniczne należy przesyłać na adres [email protected] z tematem "Wolontariusz Roku”.
8. Z pośród zgłoszonych kandydatów Komisja wybierze laureata w poszczególnych kategoriach.
9. Listę laureatów zatwierdza i  nagrody przyznaje Prezydent Miasta Racibórz.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Nazwiska laureatów podaje się do wiadomości publicznej.
2. Uhonorowanie laureatów konkursu odbywa się podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariusza.

 

Zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją pozostają w Biurze Pełnomocnika ds. Społecznych Urzędu Miasta Racibórz.

 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Komisja, od której decyzji nie przewiduje się odwołań.

 

Zobacz również Regulamin konkursu.

 

/k/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. W kulturze – Wystubowa, w sporcie – Wolny, w pomocy społecznej – radna (koalicyjna) Klimaszewska, w ochronie zdrowia – Klima. Albo nie, on juz na pół opozycyjny. To może jakis strażak np. Szczygielski albo Borowik 😉 Tylko w jakiej kategorii Tadeusz W. …?

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here