XXV Sesja Rady Miasta Racibórz

W środę, 26 listopada, o godz. 1400 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego odbędzie się sesja Rady Miasta Racibórz.

Porządek obrad najbliższej sesji:

- reklama -

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
4. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu rady.
5. Sprawozdanie z postępu prac nad absorpcją środków pomocowych na zadania wpisane w Wieloletni Plan Inwestycyjny.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Racibórz na lata 2006-2009 r.
7. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku. Załączniki : ( 1, 2 )
8. Uchwała w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na terenie miasta Racibórz w 2009 roku.
9. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego. Załączniki : ( 1, 2, 3 )
10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok. – Załącznik Nr 1
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej przez gminy Racibórz, Krzyżanowice, Kornowac.
12. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Krzyżanowice w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 – Załącznik: gminny program  
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 – Załącznik: program współpracy.
15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/238/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostkach strukturalnych Śródmieście i Markowice – Załącznik graficzny.
16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/259/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostkach strukturalnych Śródmieście i Ostróg w Raciborzu – Załączniki graficzne: (1 , 2 , 3 , 4 ).
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów rolnych położonych w Raciborzu w obrębach Płonia i Ostróg, w związku z planowana budową zbiornika retencyjnego „Racibórz Dolny”.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Raciborzu w obrębie Studzienna.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Staszica 20.
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Raciborzu przy ulicy Wiejskiej.
21. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/740/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz.
22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Racibórz nr XXVIII/417/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. dotyczącej zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu.
23. Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz.
24. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 06 grudnia 2006r. dotyczącej ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
25. Interpelacje, zapytania i wnioski.
26. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here