Podstawowe koszty sądowe

W Polsce na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Do uiszczenia wyżej wymienionych opłat obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W Polsce zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398) o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, na koszty sądowe składają się opłaty i wydatki. Do uiszczenia wyżej wymienionych opłat obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

- reklama -

Opłaty dzielą się na opłatę stałą, którą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia), Opłatę stosunkową pobieraną w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000złotych, Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie. Natomiast opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Do pism i wniosków, które podlegają opłacie należą:

pozew i pozew wzajemny,
apelacja i zażalenie,
skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
sprzeciw od wyroku zaocznego,
zarzuty od nakazu zapłaty,
interwencja główna i uboczna,
wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
wniosek o ogłoszenie upadłości,
wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów,
skarga w sprawie wznowienia postępowania,
skarga w sprawie uchylenia wyroku sądu polubownego,
skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
skarga na czynności komornika.
odwołanie,
zażalenie,
odpisu,
wypisu,
zaświadczenia,
wyciągu,
innego dokumentu oraz kopii,
wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).

Osoba składająca do Sądu pismo obciążone opłatą może zostać zwolnienia z ponoszenia opłat. Strona postępowania w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Strona, której sąd przyznał całkowite zwolnienie od kosztów sądowych, ma obowiązek uiścić opłatę podstawową od wszystkich pism podlegających opłacie. Sąd może zwolnić stronę postępowania od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jednakże Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi w sytuacji przegrania sprawy w sądzie. Ponadto obowiązek zapłaty z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być umorzony, odroczony lub rozłożony na raty.

 

/ps/

 

czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here