Reklamacja usług turystycznych

Wakacyjny wyjazd to długo oczekiwane wydarzenie. Często przeznaczamy na wymarzony urlop długo oszczędzane pieniądze. Niestety bywa tak, że faktyczne warunku urlopu mocno odbiegały od tych z oferty. Co możemy w takiej sytuacji zrobić.

Ustawa o usługach turystycznych przewiduje bliżej nieokreślony termin mówiący o „niezwłoczności” dokonania zgłoszenia reklamacji. Ustawa nakłada na organizatora turystyki obowiązek do zawarcia w treści umowy postanowień dotyczących sposobu zgłaszania reklamacji związanych z usługami organizatora turystyki lub z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji –Jest to minimum ustawowe dotyczące wskazania w umowie przez biuro turystyczne jak, i kiedy mamy reklamować wszelkie nieprawidłowości związane ze świadczeniem oferowanym w ramach imprezy turystycznej. W umowach stosowanych przez biura podróży można spotkać się z zapisem, że niezłożenie reklamacji w terminie 14 dni powoduje wygaśnięcie roszczeń albo, że wszelkie roszczenia klienta wygasają po upływie 6 miesięcy od przewidzianego w umowie terminu zakończenia wyjazdu. Bywa tak, że przedsiębiorca nie zechce w umowie skorzystać ze swego uprawnienia do kształtowania postanowień kontraktu w tym zakresie. Dlatego uważnie należy prześledzić zaproponowany proces reklamacyjny. Takie postanowienia należy uznać za niedozwolone postanowienia umowne.

- reklama -

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych, dokładnie to  art. 20 ust. 6 organizator turystyki (np. biuro podróży) ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej,  a w wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od złożenia reklamacji. Oczywiście termin 30 dni liczy się od dnia następnego po tym jak organizatora turystyki  otrzymania reklamację przez  lub  od dnia następnego po zakończeniu imprezy. Jeżeli biuro w tym terminie nie ustosunkuje się do reklamacji klienta, uważa się,  że uznało reklamację za uzasadnioną.

Należy pamiętać, iż wymagana jest pisemna forma reklamacja. Pisząc reklamację, nawiązywać do treść umowy, jaka została zawarta z przedsiębiorcą turystycznym, aby odnaleźć tam konsekwencje prawne wynikające z umowy. Takimi konsekwencjami są niewątpliwie wszelkie następstwa niedotrzymania tejże umowy. W ramach dochodzenia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez organizatora turystyk/i/ biuro podróży, klient ma prawo żądać spełnienia świadczenia zastępczego lub zwrotu poniesionych kosztów (cena imprezy bez żadnych potrąceń oraz inne udokumentowane wydatki generowane brakiem właściwej usługi, którą zamówił klient. Organizator turystyczny nie ponosi odpowiedzialności i co za tym idzie odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów zostaje wyeliminowane w przypadku gdy szkoda została spowodowana działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, które nie uczestniczyły w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, oraz gdy szkoda wyrządzona została przez siłę wyższą, czyli zdarzenia, których wystąpienia ani skutków nie da się przewidzieć.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego niezłożenie reklamacji w wyznaczonym przez biuro terminie nie pozbawia konsumenta możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi 10 lat.

 

/ps/

 

czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here