RAFAKO: Wzrost wyników finansowych

0

W 2011 r. Spółka osiągnęła przychody rzędu 1.017,7 mln zł. Były one niższe od przychodów za analogiczny okres roku ubiegłego o 4,5 proc. Wynik na działalności operacyjnej był o 3,8%. niższy niż w roku poprzednim.

Na wynik ten decydujący wpływ miały pozycje: zysk ze sprzedaży w kwocie 64,7 mln zł, otrzymane kary kontraktowe i odszkodowania w kwocie 5,7 mln zł, przychody ze sprzedaży wierzytelności w kwocie 2 mln zł, utworzenie rezerwy na koszty arbitrażu w kwocie 10 mln zł (in minus na wynik), utworzenie rezerw na rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 3,4 mln zł (in minus na wynik), pozostałe pozycje w kwocie 0,1 mln zł (in minus na wynik).

- reklama -

 

Na działalności finansowej RAFAKO S.A. osiągnęło zysk w wysokości 13,4 mln zł (rok wcześniej strata 4,3 mln zł), w tym: saldo odsetek z tytułu instrumentów finansowych w kwocie 10,4 mln zł (in plus na wynik), dodatnie saldo różnic kursowych w kwocie 4,3 mln zł, koszty na akwizycje kapitałowe w kwocie 1,8 mln zł, zysk na pozostałych pozycjach w kwocie 0,5 mln zł.

 

Powyższe pozwoliło uzyskać Spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 26,9 proc. (wzrost wyniku brutto z 57 do 72,3 mln zł) i 20,9 proc. (wzrost wyniku netto z 44,6 do 53,9 mln zł).

 

Grupa Kapitałowe RAFAKO:

 

W 2011 r. GK RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 1.093,4 mln zł, które były niższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 4,3 proc. Wynik na działalności operacyjnej był niższy od wyniku za rok ubiegły o 2,4 proc. i wyniósł  64 mln zł (rok wcześniej 65,6 mln zł).

 

Na wynik ten decydujący wpływ miały pozycje takie jak:  zysk ze sprzedaży w kwocie 68,5 mln zł, otrzymane kary kontraktowe i odszkodowania w kwocie 5,7 mln zł, przychody ze sprzedaży wierzytelności w kwocie 2 mln zł, utworzenie rezerwy na koszty arbitrażu w kwocie 10 mln zł (in minus na wynik), utworzenie rezerw na rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 3,4 mln zł (in minus na wynik), pozostałe pozycje w kwocie 1,2 mln zł (in plus na wynik)

 

Na działalności finansowej GK RAFAKO osiągnęła zysk w wysokości 14,5 mln zł (rok wcześniej strata 3,6 mln straty), w tym: saldo odsetek z tytułu instrumentów finansowych w kwocie 10,9 mln  zł (in plus na wynik), dodatnie saldo różnic kursowych w kwocie 5 mln zł, poniesione koszty na akwizycje kapitałowe w kwocie 1,8 mln zł, zysk na pozostałych pozycjach w kwocie 0,4 mln zł.

 

Powyższe pozwoliło uzyskać GK RAFAKO wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 26,6 proc. (wzrost wyniku brutto z 62 do 78,5 mln zł) i 20,8 proc.(wzrost wyniku netto z 48,7 do 58,8 mln zł).

 

AM

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here