Jeszcze więcej pieniędzy na ekologię

0

Rada Nadzorcza katowickiego Funduszu Ochrony Środowiska zdecydowała, że na ochronę środowiska w 2013 roku przeznaczona zostanie pula ponad 440 mln zł – to o ponad 20 mln zł więcej niż w 2012 roku.

Fundusz – tak jak do tej pory – będzie dofinansowywał przedsięwzięcia proekologiczne w postaci preferencyjnych i umarzalnych pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów, środków przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym, bankowych linii kredytowych oraz innych zadań związanych z ochroną środowiska w regionie.

- reklama -

 

Zaplanowano, wydanie ponad 51 mln zł w formie dotacji (w tym dopłat do oprocentowań kredytów bankowych). Natomiast blisko 12 mln zł zostanie przekazywanych, na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Z kolei wysokość przyszłorocznych umorzeń preferencyjnych pożyczek oszacowano na 60 mln zł.

 

W zakresie ochrony wód Fundusz będzie wspierał w 2013 roku przedsięwzięcia mające na celu m.in. poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochronę wód ujmowanych do celów pitnych i ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Wsparcie finansowe Funduszu ukierunkowane będzie przede wszystkim na dofinansowanie projektów przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej, które znalazły się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na mocy Porozumienia podpisanego z Marszałkiem Województwa Śląskiego możliwe będzie nadal wspieranie ze środków Funduszu projektów, które nie otrzymały dofinansowania unijnego w konkursie ogłoszonym w ramach RPO.

 

Dla Funduszu ważne będą przedsięwzięcia mające na celu wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej retencji, w tym realizację zadań „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, „Programu dla Odry – 2006” oraz „Programu małej retencji dla województwa śląskiego”, likwidację skutków powodzi, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia.

 

Środki WFOŚiGW będą wykorzystane na ograniczenie obciążenia środowiska odpadami, zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów, rewitalizację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, ochronę gleb użytkowanych rolniczo. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie także na zobowiązania gmin powstałe w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o porządku i czystości w gminie.

 

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery zwłaszcza mające na celu zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. Dofinansowywane będą również przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu efektywności energetycznej, wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii, realizowane głównie poprzez kompleksową termomodernizację obiektów.

 

Nadal na szczególnie preferencyjnych warunkach wspierane przez Fundusz będą działania
polegające na wdrażaniu projektów z zastosowaniem instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, biogazowni, kotłów opalanych biomasą, silników zasilanych metanem, a także elektrowni wodnych, wiatrowych oraz instalacji geotermalnych. Ponadto Fundusz planuje przeznaczyć, tak jak w poprzednich latach, swe środki m.in. na dofinansowanie zadań z zakresu: ochrony przyrody i krajobrazu a także edukacji ekologicznej.

 

W ramach bankowych linii kredytowych na 2013 rok przewidziano też wydatki m.in. na: kontynuację pilotażowej linii kredytowej „Dom energooszczędny” i utrzymanie bankowych linii kredytowych przeznaczonych na współfinansowanie zadań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Wzorem lat ubiegłych Fundusz będzie dofinansował również badania, opracowania i ekspertyzy, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w regionie, prace nad opracowaniem strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także monitoring środowiska, województwa śląskiego. Wspierane będą przedsięwzięcia w dziedzinie zapobiegania i likwidacji poważnym awariom i minimalizacji ich skutków.

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

 ————————————————

 

Polecamy również: Jakość życia w Rudniku coraz lepsza [WIDEO]

 

W Rudniku trwa budowa kanalizacji sanitarnej, do której dołożył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ci, do których inwestycja jeszcze nie dotarła już nie mogą się doczekać.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here