Rafako: Żądania byłego podwykonawcy bezzasadne

Podwykonawca Rafako, spółka Janar,  złożyła w gliwickim sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Rafako . Tymczasem Rafako w komunikacie wyjaśnia, iż sprawa nie ma biegu, a żądania Janaru nie mają racji bytu.

Komunikat Rafako:

- reklama -

 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka" lub "RAFAKO") niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2013 r. powziął informację o złożeniu przez swojego podwykonawcę, Pana Jana Rędziniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "JANAR" Jan Rędziniak (dalej "Janar" lub "Wierzyciel") w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych pisma zatytułowanego "Wniosek o ogłoszenie upadłości", w którym wnosi o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki. Z informacji uzyskanych przez Spółkę w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wynika, że pismu złożonemu przez Janar nie został nadany dalszy bieg z uwagi na postanowienie sądu o wezwaniu Wierzyciela do wpłaty zaliczki na koszty postępowania, co do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiło.

Janar był podwykonawcą Spółki na projekcie dotyczącym wymiany elektrofiltru w TE Tuzla. W ocenie Spółki w momencie składania wniosku przez Janar wierzytelność Janar wobec Spółki wynikająca z tej umowy podwykonawczej była w pełni zaspokojona, kwoty wskazane przez Janar we wniosku są błędne a roszczenie Janar jest niezasadne. Zaspokojenie nastąpiło poprzez kompensatę z naliczoną karą z tytułu opóźnienia w realizacji tej umowy. Spółka informuje, iż w przedmiocie w/w wierzytelności nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe. W świetle powyższego Spółka informuje, że w jej ocenie złożenie przez Wierzyciela ww. pisma w sądzie upadłościowym w Gliwicach jest niezasadne i stanowi jedynie element działań podejmowanych przez Janar w związku rozbieżnością stanowisk co do istnienia tej wierzytelności.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here