Jest zgoda na nowy kierunek w PWSZ w Raciborzu

6

Dotychczasową ofertę uczelni wzbogacono o trzy kierunki: administracja, socjologia i bezpieczeństwo państwa.

Dr Janusz Nowak: W marcowym numerze „Eunomii” charakteryzował Pan Dyrektor nowy kierunek powołany w Instytucie Studiów Społecznych, a mianowicie bezpieczeństwo państwa. Jednocześnie wspominał Pan, bardzo ostrożnie i powściągliwie, bowiem nie było jeszcze ostatecznej akceptacji, o kolejnym kierunku, jakim jest administracja. Dzisiaj już może Pan Dyrektor mówić bez owej ostrożności.

Dr Dariusz Chojecki: Tak, 2 kwietnia bieżącego roku otrzymaliśmy wyczekiwaną zgodę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja. Czyli od maja bieżącego roku będziemy prowadzić nabór na trzy kierunki: administracja, bezpieczeństwo państwa i socjologia. To znacząco poszerzy i wzbogaci ofertę naszego Instytutu, a także całej uczelni.

- reklama -

Dr Janusz Nowak: To bardzo radosna informacja. Na ręce Pana Dyrektora składamy gratulacje. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom ten nowy kierunek.

Dr Dariusz Chojecki: Kierunek administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu ulokowany został w Instytucie Studiów Społecznych prowadzącym obecnie kształcenie na kierunkach: europeistyka i socjologia. Administracja poszerzy ofertę edukacyjną naszej uczelni i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału naukowego, bazy dydaktycznej i socjalnej oraz zaplecza technicznego. Będzie to również doskonała możliwość rozwoju Instytutu, którego osiągnięcia naukowe i dydaktyczne potwierdzają kandydaci do studiowania na kierunkach socjologii i europeistyki. Wieloletnia i bogata współpraca z uczelniami w Ostrawie i Opawie pozwoli na poszerzenie zasięgu działalności edukacyjnej i współpracy naukowej również poza granicami kraju w ramach nowego kierunku. Przygotowaliśmy 90 miejsc dla studentów studiów stacjonarnych oraz tyle samo dla studentów studiów niestacjonarnych. Korzystając z możliwości jakie daje reforma szkolnictwa wyższego uruchamiane studia mają mieć profil praktyczny. Oznacza to, że absolwenci studiów administracyjnych ukończonych w PWSZ w Raciborzu będą posiadali konkretne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów wymagających zastosowania wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej oraz będą dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazywania aktywności i wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w dziedzinie administracji. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia będzie zarówno odpowiednio skonstruowany program studiów, dominująca rola ćwiczeń i warsztatów w systemie kształcenia oraz doskonała kadra składająca się w przeważającej części z doświadczonych praktyków. Swoją gotowość do pracy zadeklarowali naukowcy jednocześnie aktywnie działający w obszarze praktyki: sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia sądu administracyjnego, radca prawny, adwokat, kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz trenerzy prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców
i urzędników różnych szczebli.

Dr Janusz Nowak: Jakie specjalności będą realizowane w ramach kierunku?

Dr Dariusz Chojecki: Studenci kierunku administracja będą mieli do wyboru dwie specjalności: administracja publiczna oraz administracja gospodarcza. Pierwsza specjalność odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego. Studenci w ramach tej specjalności zostaną przygotowani do pracy w administracji sądów i prokuratur, urzędach, samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych (np. w zakładach komunalnych, inspekcjach pracy, inspekcjach sanitarnych, strażach i wielu innych). Absolwent będzie przygotowany do: wydawania decyzji administracyjnych, interpretacji aktów prawnych, sporządzania aktów prawa miejscowego, sporządzania umów z zakresu prawa cywilnego jak i prawa administracyjnego, sporządzania regulaminów, aktów nadzoru, protokołów kontroli oraz prowadzenia postępowania administracyjnego. Kompetencje te mogą być wykorzystane zarówno na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego jak i wszelakich jednostkach administracji publicznej czyli zarówno jednostkach administracji rządowej, funduszach i agencjach państwowych. Wiedza i kompetencje absolwenta pozwalają mu również na pracę w tzw. administracji bezpieczeństwa publicznego, jak policja, straż miejska czy służba celna. Przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w administracji publicznej będzie w szczególności dotyczyło specjalności administracja publiczna. Natomiast specjalność administracja gospodarcza jest skierowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem sfery biznesowej. Studenci wybierający tę specjalność zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia administracji w ramach własnej działalności gospodarczej oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych. Absolwent wybierający tę specjalność będzie w stanie samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Bardzo ważne w tym zakresie są kompetencje związane z nabytą wiedzą prawniczą. Praca w podmiotach gospodarczych oprócz kompetencji organizacyjnych i decyzyjnych, które również nabywa absolwent na kierunku administracja, wiąże się z ciągłym wykorzystywaniem wiedzy i kompetencji prawniczych. Mowa tu przede wszystkim o znajomości funkcjonowania mechanizmów państwowych, administracji publicznej, która pełni funkcje reglamentacyjne i policyjno-kontrolne dla działalności gospodarczej. Niezwykle ważne jest również poznanie fiskalnych mechanizmów administracyjnych, które obecne są w podejmowaniu każdego rodzaju działalności oraz innych gałęzi prawa wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, takich chociażby jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Ponadto wielkie znaczenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych ma poznanie prawa europejskiego oraz systemu wsparcia projektów unijnych, do czego również przygotowują studia administracji.

Dr Janusz Nowak: Cieszy ten szeroki wachlarz możliwości, jakie dają studia na kierunku administracja. Ważny jest też ścisły związek z praktyką, z konkretną działalnością różnych instytucji. Dziękuję Panu Dyrektorowi za rozmowę i życzę sukcesów w uruchamianiu nowych kierunków.

Dr Dariusz Chojecki: Bardzo dziękuję za wsparcie okazywane przez uczelniany miesięcznik.

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 4 (71) / kwiecień 2014

 

 

- reklama -

6 KOMENTARZE

  1. no właśnie przede wszystkim brak szkół zawodowych o dobrym profilu
    nasza gastronomiczna to bicie piany – szkoła dla szkoły
    a w konsekwencji i firm nie ma i zakładów pracy brak

  2. [color=#ff0000]Administracja[/color] …
    Oto jeszcze jeden kierunek gwarantujący rozwój ,,biurwokracji,, i dający zatrudnienie PUP_om.
    [b]A może by tak : GOSPODARNOŚĆ[/b] ???

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here