Plac zabaw na ul. M.C. Skłodowskiej otwarty

5

Pieniądze dał Urząd Miasta, pracę swoich rąk wnieśli mieszkańcy. W efekcie powstał przepiękny plac zabaw.

Plac zabaw zbudowany został przy ulicy M.C. Skłodowskiej nr 15 -17 w Raciborzu. Na 287 mieszkań prawie połowa mieszkańców zadeklarowała wsparcie wniosku o realizację inwestycji, który został złożony do Urzędu Miasta. Przy budowie placu zabaw pracowało 26 osób.

- reklama -

W ramach inicjatywy lokalnej Miasto na realizację zadania publicznego przeznacza środki finansowe w wysokości nie większej niż 75 procent całkowitego kosztu zadania. Inicjator zadania zobowiązuje się do wniesienia wkładu, stanowiącego udział nie mniejszy niż 25 procent całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład własny w realizację zadania przewidziany jest w formie: świadczenia pracy społecznej i świadczenia rzeczowego.

Na placu zabaw przy ulicy M.C. Skłodowskiej nr 15-17 zamontowane zostały urządzenia zabawowe: zestaw sprawnościowy z drabinką, ścianka z siatką do wspinaczki, zjeżdżalnia, dwa sprężynowce, huśtawki oraz ławeczka. Podłoże przy urządzeniach do zabawy wysypano piaskiem a wokół nasadzono trawę. Roboty budowlane na placu zabaw wykonał Zakład Zieleni i Małej Architektury Jan Lorenc z siedzibą w Raciborzu. Koszt budowy placu zabaw po stronie Miasta Racibórz wyniósł ponad 44 555,66 zł.

Dla bezpieczeństwa dzieci plac zabaw został ogrodzony a wokół nasadzono barwne krzewy.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego,
 • edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

 Prezydent Mirosław Lenk wychylił kubeczek szampana "Piccolo" (bez alkoholu) z mieszkańcami winszując im pomyślnie zrealizowanej inwestycji.

 

Przypomnijmy, plac zabaw przy ulicy M.C. Skłodowskiej nr 15-17 to drugie zadanie, które realizowano w ramach inicjatywy lokalnej. W 2013 roku na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców dzielnicy Markowice w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną, przeprowadzono zadanie pod nazwą "Wiemy więcej – żyjemy bezpieczniej".

 W ramach realizacji zadania, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu Markowicach odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy, zajęcia z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego, zajęcia teoretyczne dotyczące pracy górnika i ratownika medycznego, które połączone były z wycieczką do kopalni węgla kamiennego w Zabrzu oraz wydanie informatora zawierającego informacje nt. bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

W zajęciach udział wzięli mieszkańcy dzielnicy Markowice. W dzień otwarcia placu mieszkańców odwiedził prezydent Mirosław Lenk. Pogratulował mieszkańcom inicjatywy, pomysłu i pracowitości.

UM Racibórz

- reklama -

5 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here