ZDW nagrodzony za remont Głubczyckiej. Co na to kierowcy w Raciborzu?

ZDW remont DW 416

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach m.in. za ul. Głubczycką otrzymał Eurosymbol Inwestycji Drogowych za 2016 rok, nagrodę redakcji Monitora Rynkowego Gazety Prawnej i Monitora Biznesu Rzeczpospolitej.

- reklama -

Wyróżniono zastosowanie przez ZDW w Katowicach przy remontach dróg po raz pierwszy w Polsce pionierskiej metody asfaltów wysokomodyfikownych. Wyróżniono tym samym zastosowanie przez ZDW w Katowicach przy remontach dróg po raz pierwszy w Polsce pionierskiej metody asfaltów wysokomodyfikownych. Asfalt wysokomodyfikowany został wykorzystany przy remontach dróg wojewódzkich i budowie nowych odcinków w Śląskiem na długości prawie 76 km. M.in. na DW 792 w Huciski, na DW 416 w Raciborzu (ul. Głubczycka), DW 938 w Pawłowicach, DW 912 w Miasteczku Śląskim i Świerklańcu i na wielu innych odcinkach.

Prace ba­daw­cze pro­wa­dzone  w wielu o­środ­kach na­uko­wych na świe­cie  po­zwoli­ły stwier­dzić, że  zwięk­sze­nie i­lo­ści po­li­me­rów w as­fal­cie daje do­dat­kowe ko­rzy­ści po­pra­wiając od­por­ność na pę­ka­nie, ko­le­inowa­nie i zmę­cze­nie. Po  zwięk­sze­niu około dwu­krot­ne za­war­to­ści po­li­me­ru faza po­li­me­rowa staje się fazą cią­głą. Za­sto­sowanie tak dużej i­lo­ści po­li­me­ru po­wodowa­ło jed­nak po­waż­ne pro­ble­my ze sta­bil­no­ścią mie­sza­niny i bar­dzo dużą lep­ko­ścią le­pisz­czy.

Dzię­ki ba­daniom pro­wa­dzonym przez pro­du­cen­tów po­li­me­rów w USA o­pra­cowano nowe po­li­me­ry, które u­moż­li­wia­ją wy­pro­du­kowa­nie as­fal­tu wy­so­komodyfi­kowa­ne­go po­zba­wione­go pro­ble­mów ze sta­bil­no­ścią mie­sza­niny.

Pol­skie ra­fi­ne­rie wkrót­ce potem także pod­ję­ły pro­duk­cję no­we­go ma­te­riału. Już w paź­dzier­niku 2013 r. oraz w sierp­niu 2014 r. wy­ko­na­no w Pol­sce od­cin­ki do­świad­czal­ne na­wierzch­ni dro­go­wej z za­sto­sowaniem od­powied­nio as­fal­tu wy­so­komodyfi­kowa­ne­go. Były to 6. i 8. od­ci­nek z as­fal­tem wy­so­komodyfi­kowa­nym w Eu­ro­pie i pierw­sze takie bu­do­wy w Pol­sce. Od­cin­ki o dłu­go­ści 1000 i 1500 m wy­re­mon­towa­no na dro­gach wo­je­wódz­kich za­rzą­dzanych przez Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach. Wy­ko­na­nie od­cin­ków do­świad­czal­nych po­zwoli­ło zwe­ry­fi­ko­wać dane tech­no­logicz­ne oraz u­sta­lić szcze­gó­ło­wo za­le­cenia do­ty­czą­ce tech­no­logii wy­ko­nywa­nia warstw z no­wa­tor­ską mie­szan­ką as­fal­to­wą.

Od tego czasu w re­mon­tach pro­wa­dzonych na zle­cenie ZDW w Ka­to­wi­cach po­wszech­nie sto­su­je się tę tech­no­logię. Pi­lo­ta­żowe od­cin­ki po­ka­zały, że speł­nia on za­kładane normy ja­ko­ści o od­por­no­ści pod­czas u­żyt­ko­wa­nia.

/ps/

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Przez ten czas w Szwajcarii zdążyli by zrobić autostradę przez Alpy a u nas nagrodę dostali za to, że przez pół roku robili prosty odcinek zwykłej drogi.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here