Kto zajmie się odbiorem odpadów w gminie Nędza? Ogłoszono nowy przetarg

Odpady
Odpady

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie od mieszkańców odpadów komunalnych obowiązuje do końca 2017 roku. Gmina była zobowiązana zorganizować nowy przetarg na rok 2018. Ofertę złożyła tylko jedna firma – KOMART Sp. z o. o. Niestety przedstawiona oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe gminy.

- reklama -

– W takiej sytuacji są tylko dwie możliwości. Pierwsza to podniesienie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, drugą możliwością jest unieważnienie przetargu i wprowadzenie zmian oraz ograniczeń w obowiązującym systemie gospodarki odpadami i ogłoszenie nowego przetargu. Podjęliśmy działania zmierzające do utrzymania obecnej stawki opłat – tłumaczy wójt Anna Iskała.

W związku z tym Rada Gminy Nędza podjęła uchwałę dotyczącą nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Chcielibyśmy utrzymać stawki na obecny poziomie, ale ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwala w sposób dowolny kształtować systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Mamy ograniczone możliwości dokonywania zmian – wyjaśnia wójt Iskała.

Obecnie ogłoszono nowy przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nędza i dopiero wyniki tego przetargu zadecydują czy wprowadzone zmiany są wystarczające, czy mimo wszystko konieczne będzie dokonanie zmian stawek opłaty. Szczegóły przetargu dostępne w BIP –> http://www.bip.nedza.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/29.html

Najważniejsze wprowadzone zmiany w porównaniu z rokiem bieżącym to:
– odstąpienie od wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady i zastosowanie ustawowego przepisu, który mówi, że to mieszkańcy są zobowiązani do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (wyposażenie w worki pozostaje bez zmian). Właściciele nieruchomości mają pełną dowolność w dokonaniu wyboru, czy wykupią od przedsiębiorstwa KOMART Sp. z o. o. użytkowane obecnie pojemniki czy zwrócą je i zakupią pojemniki we własnym zakresie,
– zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych do jednego odbioru w roku (pozostaje możliwość oddania tych odpadów na PSZOK w każdym czasie),
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać do PSZOK. Nie będzie już odbioru przed posesją z uwagi na notoryczne „rozkradanie” tego sprzętu i porzucanie niewykorzystanych części w rowach, lasach i przy drogach,
– wprowadzenie odbioru odpadów popiołu w sposób selektywny w ciągu całego roku (dodatkowe pojedyncze wywozy w maju, lipcu i wrześniu),
– wprowadzenie limitu odbioru odpadów zielonych do dwóch worków (lub dwóch pojemników 120 l ) w ciągu miesiąca (istnieje możliwość oddania dwóch worków tych odpadów do PSZOK oraz oddania nieograniczonej ilości do PSZOK odpłatnie) – wojewódzki plan gospodarki odpadami zaleca kompostowanie odpadów zielonych, co na terenie wiejskim zdaje się być najlepszym rozwiązaniem wypełniającym zalecenie ustawy o odpadach mówiące o ograniczaniu ilości powstających odpadów.

Wójt Gminy Nędza informuje, że wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nędza są udzielane w Urzędzie Gminy Nędza, w pokoju nr 4, od nr tel.: 32 666 04 84 oraz e-mail: [email protected]

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here