Raciborski OPS szuka kierownika. Sprawdź czy spełniasz wyśrubowane wymagania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Fot. arch. portalu

Raciborski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, że w placówce jest wakat dla kierownika działu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.

Kandydat na to stanowisku musi spełniać niezbędne wymagania, takie jak:

- reklama -

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe – rozumie się przez to studia wyższe w zrozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stosownie do opisu stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu
5) minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 letni staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
6) Samodzielne przygotowanie i przedstawienie koncepcji pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji zadań Działu oraz obowiązujących przepisów wewnętrznych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu – tj. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu (dostęp: http://www.ops.bipraciborz.pl/index.php?id=433 ). Przedstawienie koncepcji pracy Działu nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne. Koncepcję pracy Działu należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych (wymóg formalny).
7) nieposzlakowana opinia.
8) znajomość regulacji prawnych w zakresie objętym zadaniami Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, w szczególności: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o systemie oświaty, o pomocy państwa w wychowywaniu, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Oferty w postaci kompletu dokumentów w tym dołączony autorski projekt i oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu należy składać w terminie do dnia 22.03.2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach (opakowaniach) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu”

Więcej informacji umieszczonych jest na stronie BIP OPS

publ.: EmZet

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here