Koniec samowolnego badania alkomatem przez pracodawcę. To nielegalne

Badanie stanu trzeźwości przez pracodawców jest nielegalne. Może tego dokonać tylko policja.

Pracodawca nie ma prawa sam sprawdzić stanu trzeźwości swojego pracownika. Może to zrobić jedynie policja – tak wynika z najnowszej opinii wydanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Zdaniem UODO, samowolne badanie przez pracodawcę stanu trzeźwości swoich podwładnych jest nielegalne. Urząd zwraca uwagę, że informacja o tym czy ktoś jest nietrzeźwy podlega ochronie wiedzą o stanie zdrowia, ale na przeszkodzie badaniu stoją także inne przepisy.

- reklama -

Problem „wczorajszych” pracowników czy co gorsza, spożywających alkohol w miejscu pracy jest zmorą wielu pracodawców. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce w sposób szkodliwy pije nawet 2,5 mln osób. 2 proc. całej populacji jest uzależniona od alkoholu. Tajemnicą Poliszynela jest, że niestety, alkohol w wielu zakładach pracy często jest na porządku dzienny. Nie są to już czasy słusznie minionego systemu, jednak problem w dalszym ciągu pozostaje aktualny. „Wciętych” pracowników spotkamy i na budowie, i na wysokim szczeblu menadżerskim.

Nie dziwi zatem, że na pracodawcę nałożono obowiązek niedopuszczenia osoby pod wpływem alkoholu do wykonywania pracy. Jednak jak tego dokonać, kiedy pracodawca nie ma ku temu odpowiednich narzędzi? Z najnowszych przepisów wynika, że kontrola alkomatem przez pracodawcę jest nielegalna, o czym przesądza ustawa o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W obowiązującej od 1982 r. ustawie zmieniony został art. 17 ust. 3 ustawy, który w nowym brzmieniu wprowadził szczególne uprawnienie dla kierowników zakładów pracy i osób przez nich upoważnionych do żądania od pracownika poddania się badaniu stanu trzeźwości w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. Ustawodawca, nadając to uprawnienie, ograniczył jednak istotnie możliwość skorzystania z niego w praktyce. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem badanie stanu trzeźwości może obecnie przeprowadzić wyłącznie organ powołany do ochrony porządku publicznego. Nowelizacja ustawy wyłączyła tym samym uprawnienie do przeprowadzenia badania wydychanego powietrza przez osoby upoważnione przez kierownika zakładu pracy, przysługujące dotychczas takim osobom na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie

EnDe

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here