Racibórz bez węgla. Podsumowanie prac komisji do spraw czystego powietrza

0
Czyste powietrze
Radny powiatowy Dawid Wacławczyk, radna Zuzanna Tomaszewska i prezydent Dariusz Polowy (od lewej) podczas konferencji prasowej 28 października.

Komisja ds. czystego powietrza, na której czele stanął radny powiatowy Dawid Wacławczyk, rekomenduje wprowadzenie w Raciborzu strefy bez paliw stałych po 2025 roku. Na styczniowej sesji Rady Miasta zostaną podsumowane jej prace.

Komisja do spraw czystego powietrza powołana została Zarządzeniem nr 95/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw czystego powietrza.

- reklama -

Skład komisji 

1) Dawid Wacławczyk- przewodniczący komisji;
2) Dominik Konieczny – członek komisji;
3) Piotr Dominiak – członek komisji;
4) Leszek Szczasny – członek komisji;
5) Artur Wierzbicki – członek komisji;
6) Jan Wiecha – członek komisji;
7) Zuzanna Tomaszewska- członek komisji;
8) Zygmunt Kobylak – członek komisji;
9) Magdalena Kusy – członek komisji;
10) Marian Czerner – członek komisji;
11) Józef Galli – członek komisji;
12) Ewa Klimaszewska – członek komisji;
13) Kamil Ludwikowski – członek komisji;
14) Katarzyna Polak – członek komisji;
15) Izabela Stroka – sekretarz.

Zadania komisji 

Do zadań komisji należało:
1) wypracowanie ścieżki działań prawnych i edukacyjnych mających na celu poprawę
jakości powietrza w Raciborzu;
2) wypracowanie propozycji zmian w miejskim Programie Ograniczenia Niskiej Emisji:
3) opiniowanie wpływających od mieszkańców propozycji działań mających na celu
ochronę powietrza i chronienia przed jego zanieczyszczeniami mieszkańców Raciborza.

Osiem posiedzeń 

Komisja powołana została na okres od dnia 13 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. W tym czasie zwołano osiem posiedzeń komisji. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas obrad komisji były:

1. program PONE i ewentualne korekty jakie należy w nim dokonać w przyszłości;
2. analiza sytuacji w jakiej znajduje się Racibórz pod względem ilości i jakości pieców
węglowych oraz dostępności do gazu i sieci ciepłowniczej;
3. przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie całkowitego zakazu spalania paliw stałych
w Raciborzu;
4. zaopiniowanie pomysłu zakupu oczyszczaczy dla raciborskich przedszkoli i żłobków;
5. zaopiniowanie pomysłów mieszkańców i stowarzyszenia Zielony Racibórz na działania proekologiczne mające na celu walkę ze smogiem i wykorzystanie przyrody do ochrony jego czystości;
6. zaopiniowanie uchwały Miasta Rybnik dotyczącej apelu do rządu RP w sprawie podjęcia
skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce;
7. opracowanie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych;
8. Plan zmiany systemów ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Gminy Racibórz na lata
2020-2030

Zapraszani goście 

Na posiedzeniach Komisji wiedzę jej członków poszerzali zapraszani goście m.in. Pani Anna
Dworakowska przedstawicielka Krakowskiego Alarm Smogowego, pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk -Pan Tomasz Mirowski oraz Pan Adam Nocoń, przedstawiciel firmy P.W. Budmet oraz Polskiej Rady Pelletu, którzy
przybliżyli kwestię kotłów na biomasę oraz technologii OZE.

Rekomendacje i wnioski komisji

Po dyskusjach i wymianie wiedzy Komisja przygotowała szereg wniosków i rekomendacji dla Prezydenta Miasta Racibórz. Rekomendacje dotyczyły m.in.:

1. wprowadzenia zmian w zasadach udzielania dofinansowania w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji, dotyczących:
-rezygnacji z udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła polegającego na wymianie
istniejącego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy,
-wprowadzenia specjalnego dodatku mającego na celu pokrycie części kosztów przyłączenia do sieci gazowej,
– obniżenie maksymalnych progów dofinansowania o około 20% dla poszczególnych zadań,
2. zakupu oczyszczaczy powietrza dla raciborskich przedszkoli i żłobków (publicznych i
niepublicznych),
3. przeprowadzenia na terenie Raciborza inwentaryzacji pieców, kotłowni i kominków na
paliwa stałe oraz kompleksowej kampanii informacyjnej,
4. zainicjowanie przez Prezydenta Raciborza spotkania włodarzy jednostek samorządowych
wchodzących w skład Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, mające dotyczyć
koordynacji działań w sprawie czystego powietrza,
5. przekazania do Biura Rady Miasta pozytywnej rekomendacji uchwały Rady Miasta Rybnik
wzywającej Rząd RP do podjęcia skutecznych działań wpływających na poprawę jakości
powietrza w Polsce,
6. założeń proponowanego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu
Osłonowego dla osób, które poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą
zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów
proekologicznych,
7. rozpoczęcia przez Prezydenta starań o aplikowanie o środki pozostające w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zasobu
komunalnego,
8. udzielenia poparcia dla apelu Miasta Rybnik do Zarządu Województwa Śląskiego
o przyjęcie regulacji prawnych uniemożliwiających instalację kotłów na paliwa stałe
w nowowybudowanych budynkach,
9. sporządzenia przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Planu zmiany systemów
ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Gminy Racibórz.

Na przedostatnim z posiedzeń przedyskutowano ostateczny proponowany kształt możliwych
ograniczeń w zakresie spalania paliw stałych – zarekomendowano Prezydentowi wezwanie Sejmiku Województwa do przyjęcia uchwały antysmogowej dla Miasta Racibórz wprowadzającej całkowity zakaz stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, wchodzący w życie niezwłocznie dla urządzeń nowych i od 1.01.2026r. dla pozostałych urządzeń, z wyłączeniem obszarów bez dostępu do sieci gazowej i cieplnej gdzie dopuszcza się stosowanie pelletu do roku 31.12.2028r. spalanego w kotłach spełniających wymogi 5 klasy i ecodesign.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here