Urząd zakazał planowania oddziałów sportowych w SP15? Radni drążą temat

Michał Kuliga
Paweł Rycka i Michał Kuliga podczas sesji 3 czerwca. Fot. E-sesja

– Nie można decyzjami urzędniczymi zaburzać procesu, którego beneficjentami jest społeczność Gminy – napisali radni Justyna Henek-Wypior, Michał Kuliga i Paweł Rycka w interpelacji dotyczącej naboru do klas sportowych SP15 w Raciborzu. Magistrat oświadczył wcześniej, że klas sportowych w SP15 nie utworzono z powodu braku odpowiedniej liczby zainteresowanych uczniów*. Autorzy interpelacji oceniają to stanowisko jako „manipulacyjne i mijające się z prawdą”.

SP15 w Raciborzu prowadziła rekrutację do klas sportowych I i IV. Temat został poruszony przez radnych w formie interpelacji z 8 maja. Odpowiedź prezydenta nie usatysfakcjonowała radnych, tym bardziej, że nie została opublikowana w przepisowym okresie 14 dni od złożenia zapytania. Radny Michał Kuliga drążył temat na sesji nadzwyczajnej 3 czerwca, przedstawiając informacje zebrane na własną rękę. Jego zdaniem to Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (WEKiS) nie wyraził zgody na planowanie oddziałów sportowych. Zapowiedział też kolejną interpelację, która na BIP-ie ukazała się wczoraj. Podpisali ją radni Justyna Henek-Wypior, Michał Kuliga i Paweł Rycka.

- reklama -

Radni w interpelacji  do prezydenta przedstawiają sytuację związaną z naborem do klas sportowych SP15 w Raciborzu. – Uważamy, że znane są Panu wszystkie zawarte w piśmie fakty, bo alternatywą może być wyłącznie wprowadzenie Pana w błąd przez podległych urzędników, co wydaje się jednak mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę zaakceptowany i stosowany przez Pana przekaz w tej materii. Aby jednak usystematyzować, przedstawiamy skrupulatne ustalenia radnego Michała Kuligi, w celu klarownego i zrozumiałego dla Pana, zaprezentowania zaistniałych faktów mających wpływ na funkcjonowanie raciborskiej edukacji, w zakresie klas sportowych – czytamy w interpelacji.

W dalszej części radni wymieniają w punktach ustalenia radnego M. Kuligi:

• Wspomniana szkoła prowadziła nabór do klasy pierwszej sportowej oraz czwartej na takich zasadach jak dotychczas, z poszanowaniem zasad prawa oraz przedstawiając swoją ofertę edukacyjną. Była też wstępna zgoda organu prowadzącego na otwarcie takich oddziałów.
• 26 lutego odbyła się narada dyrektorów z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Panem Krzysztofem Żychskim, na której poruszono sprawy dotyczące m.in. liczebności klas, natomiast nie było mowy o niewyrażeniu zgody na prowadzenie rekrutacji do oddziałów sportowych.
• Nabór do klasy 1 sportowej trwał od 9 marca, a już 12 marca złożone były 33 deklaracje, przy czym minimum wynosi 20 osób.
• Do czasu pandemii zapisanych do klas pierwszych było 66 osób.
• W przyszłorocznych klasach czwartych będzie 100 dzieci i do czasu pandemii było złożonych 5 deklaracji do klasy pływackiej i 4 do lekkoatletycznej. Ale w związku z ogłoszonym stanem pandemii na terenie kraju, nabór ten miał się odbyć drogą elektroniczną do dnia 15 maja 2020 r. Informacja taka została przekazana rodzicom uczniów klas trzecich.
• Nie było możliwości dokonania testów sprawnościowych zgodnie z wytycznymi PZLA oraz PZP ze względu na wprowadzony stan epidemiologiczny, stąd rekrutacja drogą elektroniczną.
• Informujemy, że był to nabór wewnętrzny spośród uczniów klas trzecich, a nie zewnętrzny – nie wymagał on zakończenia rekrutacji do dnia 21 kwietnia 2020 r. Klas trzecich jest obecnie pięć i zarówno rodzice jak i uczniowie są zainteresowani kształceniem w oddziałach sportowych w przyszłym roku szkolnym.
• Arkusze organizacyjne należało opracować do dnia 18 kwietnia 2020 r. celem zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty;
• 15 kwietnia 2020 r. do Szkoły Podstawowej nr 15 wpływa urzędowy e-mail o treści „Nawiązując do rozmowy telefonicznej po uzgodnieniach z panem Naczelnikiem proszę w arkuszu na rok szkolny 2020/2021
1. Nie planować oddziału klasy 1i 4 sportowej
2. Zaplanować godziny w oddziałach sportowych na poziomie 6 godzin w oddziale sportowym.
W związku z powyższym proszę o dokonanie zmian w projekcie arkusza”.
• Po takiej odgórnej informacji, ze strony internetowej szkoły oraz mediów społecznościowych znikają informacje o naborze do klas sportowych, a zastąpione zostają komunikatem, „zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (…) wstrzymuje się nabór do klas sportowych, a także zmniejsza się liczbę godzin w klasach sportowych do 6, które stanowią minimalną liczbę godzin szkolenia sportowego.”
• Rodzice zaczynają reagować, pojawia się w raciborskich mediach list w tej sprawie, na który Urząd Miasta odpowiada w oficjalnym komunikacie „Stanowisko władz miasta w sprawie arkuszy organizacyjnych raciborskich szkół” z dnia 21.04.2020 r. w którym przeczytać można m.in, że brak otwarcia klas sportowych, to wynik braku odpowiedniej liczby uczniów, oraz, że pracownicy Wydziału interweniowali w tej sprawie by pomóc placówce. Stanowisko władz miasta w tej sprawie oceniamy jako manipulacyjne i mijające się z prawdą.
• 18 kwietnia w wersji papierowej wpłynął do Wydziału arkusz organizacyjny z zaleceniami wydanymi przez Naczelnika WEKiS z dnia 15.04.2020 – przypominamy o nieplanowaniu oddziałów sportowych.
• Końcowy arkusz organizacyjny, czy też aneks do arkusza zatwierdza się na przełomie sierpnia/ września nowego roku szkolnego.
• W odpowiedzi na złożoną interpelację w dniu 8 maja, a przekazaną radnym, z nieposzanowaniem terminów, w dniu 1 czerwca, czytamy w pkt. trzecim, że nie miał Pan podstaw prawnych do podjęcia pozytywnych decyzji w związku z niezakończonym naborem do klasy czwartej na dzień 21.04.2020 r. – prosimy o pisemną informację, na którą podstawę prawną Pan się powołuje, zaznaczając, że sprawa dotyczy naboru wewnętrznego.

Na koniec radni zwracają się do prezydenta. – Został Pan wybrany w sposób demokratyczny przez mieszkańców naszego miasta. Oznacza to, że powinien Pan przestrzegać i szanować demokratyczne procedury, głos mieszkańców Gminy, których Pan reprezentuje poprzez dany Panu mandat do sprawowania urzędu. Niestety coraz częściej w Pana działaniach nie dopatrujemy się stosowania do tych ogólnie znanych reguł. Prowadzenie edukacji jest jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nie można decyzjami urzędniczymi zaburzać procesu, którego beneficjentami jest społeczność Gminy. Osobiste podejście do sportu, preferencje urzędników, lub brak takich preferencji, nie powinny być wyznacznikiem prowadzenia wyspecjalizowanych jednostek edukacyjnych, jaką jest Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu, prowadząca oddziały sportowe. Tym bardziej, że jest duże zainteresowanie ze strony odbiorców, czyli uczniów, ich rodzin, klubów sportowych, na udział w edukacji sportowej – piszą radni.

– Nie zgadzamy się również z niejasnym i nieprawdziwym przekazem informacji. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, a w szczególności bezpośrednio zainteresowani rodzice uczniów SP15, jaką politykę oświatową Pan prowadzi i czy w ogóle ją Pan prowadzi. Proszę nie przerzucać odpowiedzialności na szkołę i nie fałszować przekazu, że problemem jest brak naboru. Jak wykazaliśmy powyżej chętni są, tylko działania urzędu zamknęły drogę na kształcenie w klasach sportowych młodym raciborzanom. Oczekujemy od Pana, nie tylko jako radni, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, skoncentrowania swoich działań w kierunku rozwoju i wypełniania swoich powinności jako Prezydent, a nie siania destrukcji i dezinformacji. Nasze zainteresowanie sprawami oświatowymi wynika z troski o właściwy poziom edukacji powszechnej w naszej Gminie. Na razie patrząc na podejmowane przez Urząd działania, można stwierdzić, iż wnoszą chaos i wzburzenie środowisk szkolnych, przede wszystkim rodziców, dla których działania WEKiS, także w naszej ocenie, są nietransparentne, a tym bardziej niedostosowane do oczekiwań lokalnej społeczności. Było to jasno wyrażone w trakcie licznych spotkań w 2019 r.  Obawiamy się, że brak jest koncepcji rozwoju placówek oświatowych, a także prowadzenia działań oświatowych, a większość decyzji lub działań podejmowanych jest w sposób dezorganizujący, pozbawiony waloru przemyślanej i powziętej ścieżki rozwoju. Oceniamy też, że Pan Prezydent, wespół z Naczelnikiem WEKiS oraz Naczelnikiem Wydziału Informacji i Promocji, niewłaściwie realizuje politykę informacyjną w powyższym zakresie, mogącą doprowadzić do mylnego przekonania społeczeństwa, że przysługują Panu Prezydentowi uprawnienia przypisane kompetencyjnie Radzie Gminy. Takie działania w naszym przekonaniu mogą prowadzić do trudności związanych z naborem uczniów do niektórych raciborskich szkół, gdyż w opinii publicznej pokutuje przekonanie, że Prezydent może zlikwidować daną szkołę, pomimo tego, że nie uzyskał umocowania prawnego do tego typu działań przez Radę Miasta. Są to bardzo ważne kwestie i decyzje rzutujące na lata, więc przygotowywanie złych dla Raciborza rozwiązań, ze społecznego punktu widzenia, oceniamy wyjątkowo negatywnie. Na kłamstwie i manipulacji nie zbudujemy wielkiego Raciborza – czytamy w interpelacji.

– Jednocześnie wnosimy o wyjaśnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w powyższym tekście, a także udzielenie odpowiedzi w poniższych kwestiach:
1 – Dlaczego nie dochowano terminu i odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 8 maja radni otrzymali 1 czerwca?
2 – Czym spowodowane były działania urzędu w celu niewyrażania zgody na planowanie oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 15? – pytają radni.

Czytaj także: Prezydent odpowiada radnym: Rozwój sportowy w Raciborzu leży mi na sercu

*Stanowisko władz miasta w sprawie arkuszy organizacyjnych raciborskich szkół opublikowano na portalu NaszRaciborz 21 kwietnia 2020 r.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj