Nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej w Raciborzu

biznes komputer
Biznes. Fot. freepik.com

Nabór prowadzi w sposób ciągły do 10 czerwca PUP w Raciborzu.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu prowadzi w sposób ciągły do 10 czerwca nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej dotyczący:
a) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),
b) dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),
c) udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd),
d) udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (art. 15zzda),
e) dofinansowania organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze),
f) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2).

- reklama -

Wnioski w ramach art. 15zzb, 15zzc, 15zze, 15zze2 mogą składać osoby, które w 2020 r. nie korzystały z ww. form wsparcia lub otrzymały wsparcie za okres krótszy niż 3 miesiące (na okres uzupełniający do 3 miesięcy). Wnioski w ramach art. 15zzd, 15 zzda mogą składać wyłącznie osoby spełniające warunki przyznania ww. pomocy, które wcześniej z niej nie korzystały.

Nabór wniosków dotyczący dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) w ramach tarczy 6.0 zgodnie z wykazem PKD jest prowadzony w sposób ciągły do 31 stycznia. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie ww. form wsparcia nie są limitowane.

Szczegółowe informację na temat zasad przyznawania oraz składania wniosków znajdują się w zakładce Tarcza antykryzysowa: raciborz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here