W Nędzy powstał punkt obsługi programu Czyste Powietrze

dom ekologia
Fot. freepik.com

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Gmina Nędza zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie uruchomienia punktu obsługi rządowego programu Czyste Powietrze. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy urzędu przy składaniu wniosków, proszone są o kontakt pod numerem tel. 32 666 0486 w celu umówienia terminu. Wnioski przyjmowane będą cyklicznie w każdy piątek w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy przy ul. Strażackiej 2. Taka organizacja pozwoli uniknąć skupiska osób w jednym miejscu, jak również zoptymalizuje poświęcony czas.

- reklama -

Jakie są warunki ubiegania się o dotację w ramach programu Czyste Powietrze? Budynek, na który ma zostać udzielona dotacja, musi być oddany do użytkowania przed dniem złożenia wniosku. Dochód wnioskodawcy, rozumiany jako podstawa obliczenia podatku, nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed 15 maja 2020 r. i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Minimalna wysokość dotacji wynosi 3 000,00zł (nie dotyczy wymiany źródła ciepła), a maksymalna wartość jest uzależniona od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Okres realizacji wszystkich inwestycji wskazanych we wniosku o dotację wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Każdy mieszkaniec gminy Nędza planujący skorzystać z dotacji powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi programu i dokumentami zamieszczonymi na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html.

W celu złożenia wniosku w punkcie niezbędnym jest posiadanie poniższych dokumentów i informacji:
– dowód osobisty wnioskodawcy,
– PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
– nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek,
– decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie,
– powierzchnia całkowita budynku,
– akt własności lokalu lub budynku,
– ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28),
– nr konta bankowego wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
– zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami.

Osoby o niższych dochodach mogą również skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania. Uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące warunki:
– jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych, a pozostałe warunki ubiegania się o dofinansowanie są identyczne jak dla podstawowego poziomu dofinansowania.

Beneficjent, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z programu, powinien uzyskać do dnia złożenia wniosku od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W gminie Nędza zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty jego wydania.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj