Paweł Strózik rektorem elektem PWSZ w Raciborzu

pawel strozik
Paweł Strózik. Fot. PWSZ

Dr Paweł Strózik od 2005 r. pracuje w Instytucie Neofilologii jako adiunkt w Zakładzie Filologii Germańskiej.

W wyniku przeprowadzonego 14 kwietnia głosowania dr Paweł Strózik został ponownie wybrany rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024. Zgłoszenie kandydata do wyborów na stanowisko rektora zostało dokonane przez Radę Uczelni, jak i przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wszyscy senatorowie, dysponując ważnym mandatem, podpisali się pod zgłoszeniem kandydata. W głosowaniu Kolegium Elektorów reprezentujących poszczególne instytuty, pracowników administracji i obsługi oraz studentów dr Paweł Strózik uzyskał 100% poparcie.

- reklama -

Paweł Strózik urodził się 1 czerwca 1970 r. w Wieluniu. Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Tytuł magistra filologii germańskiej uzyskał w 1994 r. Czwarty rok studiów odbył na stypendium w ramach programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec). Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Alfreda Tarantowicza na temat: „Die Vergangenheitstempora im Deutschen (Czasy przeszłe w języku niemieckim)”. Po zakończeniu studiów pracował w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu, w którym od 1998 r. pełnił funkcję kierownika Sekcji Języka Niemieckiego. Dwa lata później uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, a w 2003 r. stopień nauczyciela dyplomowanego. W 2001 r. został wpisany do ewidencji egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczestniczył – w funkcji eksperta CKE – w pracach zespołu autorskiego przygotowującego materiały pilotażowe do matury z języka niemieckiego i współpracował z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, prowadząc szkolenia egzaminatorów, przygotowując zestawy maturalne czy recenzując proponowane zadania.

Od 2005 r. pracuje w Instytucie Neofilologii jako adiunkt w Zakładzie Filologii Germańskiej. Przed powołaniem Instytutu uchwałą Senatu Uczelni brał aktywny udział w pracach nad koncepcją kształcenia i treściami programowymi kierunku filologia. Dokument ten był załącznikiem do wniosku do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o nadanie PWSZ w Raciborzu uprawnień do prowadzenia kierunku kształcenia filologia ze specjalnościami: filologia angielska, filologia czeska, filologia germańska i filologia rosyjska.

Tytuł doktora uzyskał w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2008 r., przedkładając rozprawę doktorską na temat: „Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann”. Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Norbert Honsza, a dysertację recenzowali: prof. dr hab. Irena Prędota-Światłowska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Lech Kolago z Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertacja została opublikowana w 2008 r. w Wydawnictwie PWSZ w Raciborzu pod tym samym tytułem.

W 2015 r. został wybrany na funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów Uczelni. Funkcję tę sprawował do 30 września 2019 r.

Paweł Strózik jako prorektor zdobył doświadczenie w zarządzaniu uczelnią, podejmując bieżące decyzje operacyjne i współdecydując o strategii jej rozwoju. Prowadził i koordynował na bieżąco prace instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu dydaktycznego, co zapewniło uzyskanie pozytywnych ocen „w pełni” podczas wizytacji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo państwa, wychowanie fizyczne i architektura. Brał także czynny udział w pracach nad utworzeniem nowych kierunków studiów. Miedzy innymi dzięki jego staraniom uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia następujących nowych kierunków studiów: pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie. Poza kierunkami uczelnia utworzyła kilka nowych specjalności, w wyniku czego dopasowano ofertę kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Od lipca 2018 r. jako prorektor aktywnie działał przy wdrożeniu Ustawy 2.0 – Konstytucji dla Nauki wraz z towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi. Pracował jako Przewodniczący Komisji Statutowej, Przewodniczący Zespołu ds. opracowania i nowelizacji Regulaminu Studiów, nadzorował i weryfikował nowelizację Regulaminu stypendiów, Regulaminu studenckich praktyk zawodowych, Regulamin weryfikacji prac dyplomowych jednolitym systemem antyplagiatowym (JSA) oraz Regulamin archiwizacji prac dyplomowych w ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych (ORPPD), a także Regulamin potwierdzania efektów uczenia się.

Przewodniczył także Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ. Opracował II wydanie Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia, w którym znowelizowano, ujednolicono i zaktualizowano istniejące zapisy i procesy, a także wprowadzono nowe normy i procedury, zgłaszane przez jednostki organizacyjne uczelni czy członków Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jako prorektor nadzorował proces tworzenia Instytutowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia, dbając o właściwe parytety w składach osobowych, akceptując lub modyfikując propozycje dyrektorów instytutów.

Poprawność i aktualność systemu zapewnienia jakości kształcenia w PWSZ w Raciborzu potwierdziły wszystkie kontrole PKA, system ten otrzymał w każdym przypadku najwyższą ocenę – „w pełni”.

Dr Strózik ukończył międzynarodowo akredytowane szkolenia w zakresie zarządzania projektami i zdobył certyfikaty „PRINCE2® Foundation” i „PRINCE2® Practitioner” w zakresie zarządzania projektami, a także certyfikat ukończenia warsztatów w zakresie LEAN Management.

We wrześniu 2020 r. ukończył studia w ramach programu: „Master of Business Administration – Zarządzanie w biznesie międzynarodowym” realizowanego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, którego partnerem merytorycznym jest Franklin University w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Praca dyplomowa: „Implementacja zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na przykładzie PWSZ w Raciborzu oraz ich wpływ na funkcjonowanie Uczelni” opisuje sposób funkcjonowania uczelni pod rządami nowej ustawy.

Poza urzędem prorektora dr Strózik nadzorował projekt „Pilotażowy Program Praktyk w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Projekt ten testował możliwości i metody lepszej integracji rynku pracy z ofertą edukacyjną uczelni. W ramach projektu studenci mieli możliwość odbywania dobrze płatnych praktyk zawodowych w wybranym przez siebie podmiocie gospodarczym z otoczenia uczelni.

Obecnie dr Strózik prowadzi – jako kierownik projektu – projekt ”Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”. W ramach tego projektu zostanie zaimplementowana kwota 6 mln zł z przeznaczeniem na rozwój kompetencji miękkich kadry i studentów, a także na rozbudowę infrastruktury uczelni. Projekt został pozytywnie oceniony podczas pogłębionych kontroli i weryfikacji, przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do najważniejszych zadań projektu należy informatyzacja uczelni. Działanie przewiduje wdrożenie centralnego systemu informatycznego w formie multifunkcjonalnej platformy do obsługi kluczowych obszarów działalności placówki. Pełna implementacja jest planowana do sierpnia 2021 r.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj