Nauczycielskie uchwały na sesji

0

Ostatnia Sesja Rady Powiatu zdominowana została przez uchwały dotyczące nauczycieli… Jedna z nich dotyczyła wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Powiat Raciborski jako organ prowadzący dla swych placówek, przeznacza corocznie środki finansowe na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

- reklama -

Nadmienić należy, że podczas podziału środków uwzględnia się kilka czynników: potrzeby uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgłaszane przez nauczycieli, zadania związane z wdrażaniem reformy edukacyjnej oraz zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa.

Ze środków które, na ten cel powiat przeznacza 20 procent pokrywa organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli czy podróży służbowych doradców metodycznych, 35 procent – organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych; organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; szkolenie rad pedagogicznych, 30 procent „idzie” na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 15 procent na opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

O przyznanie refundacji czesnego mogą ubiegać się nauczyciele, którzy studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych kształcących dla potrzeb szkolnictwa oraz w kolegiach nauczycielskich.

Jeśli zaś chodzi o pierwszeństwo w ubieganiu się o refundację czesnego mają nauczyciele studiujący w cyklu studiów uzupełniających magisterskich i licencjackich w celu zdobywania kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w szkole lub placówce lub ci, którzy przekwalifikowali się – zdobywając kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami placówki.

Pamiętać jednak należy, że przyznanie dopłaty do czesnego może obejmować maksymalnie 4 semestry i nie może być wyższa niż 500 zł.

Kolejną uchwała jaką radni zatwierdzili dotyczyła przyznawania nagród Starosty Raciborskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Aby otrzymać należy w placówce pracować co najmniej rok.
Nagrodę mogą otrzymać dyrektorzy i nauczyciele uzyskujący znaczące efekty w funkcjonowaniu placówki – osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i wojewódzkich, bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, placówki oświatowej, umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi, inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, placówki oświatowej, organizowania pomocy dla młodych nauczycieli w celu ich prawidłowej adaptacji zawodowej, współpracy ze środowiskiem szkoły, placówki oświatowej w celu pozyskania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz kierowanej placówki, współpracy z organem prowadzącym,

Zaś nauczyciel otrzyma nagrodę gdy osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I _ III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub w szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach i wystawach, organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, aktywnie uczestniczy w pracach organizacji, działających na rzecz dzieci i młodzieży.

/SaM/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here