Pobór do wojska

Nowe regulacje prawa w zakresie wykonywania powszechnego obowiązku obrony wprowadziły m.in istotną zmianę dot. organizacji i prowadzenia poboru.Zniesiono powiatowe i wojewódzkie komisje poborowych, do właściwości których należało jedynie udzielanie poborowym odroczeń zasadniczej służby wojskowej z tytułu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Zamiast tych komisji w czasie poboru działać będą dwa niezależne organy, a mianowicie wójt (burmistrz lub prezydent miasta) oraz wojskowy komendant uzupełnień.

Uproszczona została też procedura powoływania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Obecnie nie będzie już wymogu uzgadniania składu tych komisji z okręgowymi radami lekarskimi. Jednocześnie zostały określone w sposób precyzyjny czynności realizowane w czasie poboru i kompetencje organów w tych sprawach

W okresie od dnia 6 lutego do 28 kwietnia 2006 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa śląskiego pobór mężczyzn:
– urodzonych w 1987 roku
– urodzonych w latach 1982-1986
którzy:
1. dotąd nie stawili się do poboru
2. ze względu na stan zdrowia uznani zostali za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru
3. złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
4. mężczyzn, którzy ukończyli 18 rok życia i zgłosili się ochotniczo do wojskowego komendanta uzupełnień w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się także:
– kobiety urodzone w latach 1978-1988 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2005/2006 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych,
– kobiety urodzone w latach 1978-1988 będące studentkami wyższych szkół morskich, które złożą pisemny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do poboru wraz z zaświadczeniem rektora wyższej szkoły morskiej o pobieraniu nauki w tej szkole oraz jego zgodę na odbywanie zajęć wojskowych.

Pobór dla osób stale lub czasowo zamieszkujących na terenie miasta Racibórz, miasta i gminy Krzanowice i Kuźnia Raciborska; gmin Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik przeprowadzi powiatowa komisja lekarska dla powiatu raciborskiego w Raciborzu w budynku Starostwa Powiatowego przy placu Okrzei 4 w okresie od dnia 6 lutego do 20 marca 2006 roku. Komisja działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00.

Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do p! oboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. W razie niestawienia się poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży na niego grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie prze Policję do komisji lekarskiej zgodnie z art. 27 ust.3 i art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

/UM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here